DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2016.1.68911

State position on the existing contradictions of operational staff as governing body of modern regional law enforcement forces

Микола Михайлович Орлов

Abstract


We consider the contradictions existing state position on the use of the operations staff as the governing body of modern regional law enforcement forces and trends in substance to overcome them are the following: a) the essence contradictions that arise in the case of forming the operational headquarters in the region of the state; b) shows the effects of the management of regional law enforcement forces in the event of the introduction of command; c) submitted proposals for the replacement of command to a single governing body at the regional level. Disclosed benefits of a single governing body of regional law enforcement forces in comparison with the operational headquarters. 

Keywords


operational headquarters, contradictions, regional law enforcement forces, the only governing body

Full Text:

PDF

References


Petruk, Marta. (2016). A. Yatsenyuk rozkazav pro svoyu ideyu shchodo skorochennya aparatu chynovnykiv. www.unn.com.ua. Retrived from: http://www.unn.com.ua/uk/news/1370131-a-yatsenyuk-rozkazav-pro-svoyu-ideyu-schodo-skorochennya-aparatu-chinovnikiv [In Ukrainian].

Poltorak planuye skorotyty shtat i viddaty deyaki svoyi povnovazhennya zastupnykam ministra i nachal'nykam departamentiv. (2016). www.newsru.ua. Retrived from: http://www.newsru.ua/ukraine/30mar2016/poltorak_ministerstvo.html [In Ukrainian].

Kolosovs'ka, I. I. (2004). Formuvannya imidzhu mistsevykh derzhavnykh administratsiy v Ukrayini. Extended abstract of candidate’s thesis. Natsional'na akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyiv [In Ukrainian].

Kolosok, S. V. (2003). Zv"yazky z hromads'kistyu u formuvanni imidzhu orhaniv derzhavnoho upravlinnya. Extended abstract of candidate’s thesis. Natsional'na akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyiv [In Ukrainian].

Bandurka, O. M. (1996). Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny: teoriya. dosvid, shlyakhy udoskonalennya. Kharkiv: Osnova [In Ukrainian].

Kyrychenko, S. O. (2007). Systema upravlinnya Zbroynykh Syl Ukrayiny: retrospektyvnyy analiz i perspektyvy rozvytku. Nauka i oborona, 2, 11–16 [In Ukrainian].

Yezhel', S. M. (2006). Osoblyvosti orhanizatsiyi upravlinnya oboronoyu derzhavy. Nauka i oborona, 3, 9–11 [In Ukrainian].

Lytvyn, M. M. (2008). Novi pidkhody do reformuvannya derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Chest' i zakon: nauk.-prakt. zhurn. Kharkiv: Akad. VV MVS Ukrayiny, 4, 43–47 [In Ukrainian].

Na doruchennya Premyer-Ministra v Ukrayini stvoreno operatyvni shtaby u razi vynyknennya stykhiynoho lykha. (2016). Retrived from: http://7dniv.info/politics/13660-na-doruchennya-prem-er-ministra-v-ukrajini-stvoreno-operativni-shtabi.html [In Ukrainian].

V Ukrayini stvoreno operatyvnyy shtab dlya borot'by z pozhezhamy, ta z metoyu nedopushchennya potraplyannya vohnyu z Rosiyi na terytoriyu Ukrayiny. (2016). 24tv.ua. Retrived from: http://24tv.ua/v_ukrayini_dlya_borotbi_z_pozhezhami_stvorili_operativni_shtabi_n40064 [In Ukrainian].

Kornyenko, M. V. (2002). Deyatel'nost' orhanov vnutrennykh del po obespechenyyu pravoporyadka pry slozhnoy operatyvnoy obstanovke (po materyalam MVD Ukrayny). Moskva: Mosk. un-t MVD Rossyy.

Orlov, M. M. (2014). Napryamy udoskonalennya sluzhby shtabiv vnutrishnikh viys'k v suchasnykh umovakh. Chest' i zakon: nauk.-prakt. zhurn. Kharkiv: Akad. VV MVS Ukrayiny, 1. 19–22 [In Ukrainian].

Orlov, M. M. (2016). Mozhlyvosti systemy upravlinnya Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny. Tezy dopovidey na VII nauk.-prakt. konf. «Naukove zabezpechennya sluzhbovo-boyovoyi diyal'nosti Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny», 31 ber. Kharkiv: Natsional'na akademiya Natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny, 24–26 [In Ukrainian].

Orlov, N. M. (2016). State going near a necessity and directions of the centralized planning of points for the tactical link of management of the national household troops of Ukraine. Vlast' y obshchestvo: nauch. zhurn. otkrіtoy dyplomatyy (Georgia), 1 (37), 28–39.

Orlov, M. M. (2009). Teoretychni osnovy obgruntuvannya neobkhidnosti udoskonalennya systemy upravlinnya rehional'nykh syl okhorony pravoporyadku (Teoretychni vykladky do dysertatsiynoyi roboty). Kharkiv: Akad. VV MVS Ukrayiny [In Ukrainian].


GOST Style Citations


1. Марта Петрук. А. Яценюк розказав про свою ідею щодо скорочення апарату чиновників [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.unn.com.ua/uk/news/1370131-a-yatsenyuk-rozkazav-pro-svoyu-ideyu-schodo-skorochennya-aparatu-chinovnikiv.

2. Полторак планує скоротити штат і віддати деякі свої повноваження заступникам міністра і начальникам департаментів [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.newsru.ua/ukraine/30mar2016/poltorak_ministerstvo.html

3. Колосовська, І. І. Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02         / Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2004. – 20 с.

4. Колосок, С. В. Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 20 с.

5. Бандурка, О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія. досвід, шляхи удосконалення [Текст] / О. М. Бандурка. – Х. : Основа, 1996. – 398 с.

6. Кириченко, С. О. Система управління Збройних Сил України: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кириченко     // Наука і оборона № 2, 2007. – С. 11–16.

7. Єжель, С. М. Особливості організації управління обороною держави [Текст] / С. М. Єжель // Наука і оборона № 3, 2006. С.9–11.

8. Литвин, М. М. Нові підходи до реформування державної прикордонної служби України [Текст] / М. М. Литвин // Честь і закон № 4. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2008. – С. 43–47.

9. На доручення Прем'єр-Міністра в Україні створено оперативні штаби у разі виникнення стихійного лиха. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://7dniv.info/politics/13660-na-doruchennya-prem-er-ministra-v-ukrajini-stvoreno-operativni-shtabi.html.

10. В Україні створено оперативний штаб для боротьби з пожежами, та з метою недопущення потрапляння вогню з Росії на територію України. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://24tv.ua/v_ukrayini_dlya_borotbi_z_pozhezhami_stvorili_operativni_shtabi_n40064.

11. Корниенко, М. В. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при сложной оперативной обстановке (по материалам МВД Украины): монография. [Текст] / М. В. Корниенко. – М. : Мос. ин-т МВД России, 2002. – 202 с.

12. Орлов, М. М. Напрями удосконалення служби штабів внутрішніх військ в сучасних умовах [Текст] / М. М. Орлов, О. С. Надточий // Честь і закон : наук.-практ. журн. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2014. – № 1. – С. 19–22.

13. Орлов, М. М. Можливості системи управління Національної гвардії України [Текст] / М. М. Орлов, О. Ю. Іохов // Тези доповіді на VІІ науково-практичній конференції “Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України” 31 березня 2016 р. – Х. : Національна академія Національної гвардії України, 2016. – С. 24–26.

14. Orlov, N. M. State going near a necessity and directions of the centralized planning of points for the tactical link of management of the national household troops of Ukraine [Text] / N. M. Orlov. – Научный журнал открытой дипломатии «Власть и общество». № 1 (37) 2016. Грузия. – С. 28–39.

15. Орлов, М. М. Теоретичні основи обґрунтування необхідності удосконалення системи управління регіональних сил охорони правопорядку (Теоретичні викладки до дисертаційної роботи) / М. М. Орлов. Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2009. – 42 с.Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Theory and practice of jurisprudence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555