DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63260

Problems of legislative provision of water use

А. К. Соколова

Abstract


This article presents a comprehensive study of legal categories and the problems associated with providing the right water, analyzes specific occupational water use, concluded the need to improve environmental (water) law in the area of water rights.

Keywords


environmental law; environmental law; water law; the right to public water; the right of special water use; water use lease

References


Андрейцев В. І. Екологічне право : курс лекцій в схемах. Загальна частина / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 218 с.14

Балюк Г. І. Екологічне право України : конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини) : навч. посіб. / Г. І. Балюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Боголюбов С. А. Экологическое право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. А. Боголюбов ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 2001. – 448 с.

Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды) : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. М. Бринчук ; Ин-т государства и права РАН, Акад. прав. ун-т. – М. : Юристъ, 2000. – 688 с.

Відомості Верховної Ради України.

Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общая часть : учеб. пособие для студентов юрид. специальностей вузов / Ю. А. Вовк. – Х. : Вища шк., 1986. – 160 с.

Дубовик О. Л. Экологическое право : учеб. для вузов / О. Л. Дубовик, Л. Кремер, Г. Люббе-Вольфф. – М. : Эксмо, 2005. – 768 с. – (Российское юридическое образование).

Екологічне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 с.

Екологічне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2005. – 848 с.

Колбасов О. С. Теоретические основы права пользования водами в СССР /О. С. Колбасов ; Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. – М. : Наука, 1972. – 221 с.

Локтєва Н. В. Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. В.Локтєва. – К., 2007 – 19 с.

Марахін Є. А. Правове забезпечення використання земельних ділянок за цільовим призначенням : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Є. А. Марахін.– Донецьк, 2013. – 18 с.

Офіційний вісник України.

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування : постанова КМ України від 14.08.1996 р. № 966 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 16. –Ст. 453.

Соколова А. К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку :моногр. / А. К. Соколова. – Х. : Право, 2009. – 288 с


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555