Protection of rights and lawful interests of business entities: material and procedural aspect

Authors

  • Мирослав Григорчук Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2017.11.95300

Keywords:

business entity, economic law, business process, protection of rights and interests of business entities, protection of the rights, legally protected interest

Abstract

In a market economy, Ukraine takes further expansion of the system of government to promote small and medium businesses. However, still unresolved problems related to the implementation of undertakings constitutional guarantees to protect their rights and legal interests. The main reasons for this situation is the election of different approaches to understanding the fundamental categories of the process of ensuring constitutional order economic activities. Among these reasons are insufficient protection of rights and legal interests of business entities.

Analysis of recent researches and publications. Research problems associated with the study of the concept of «protection of rights», «human security» pay attention to such famous scientists as O. Belyanevych, M. Amelchenko, V. Nord, O. Lavrin, Z. Romovska, S. Kuzmin, M. Maleyin, A. and many others.

The study of the legal nature of the category of «interest» dedicated their scientific achievements domestic and foreign scholars, including R. Iyerynh, G. Shershenevich, R. Ghukasian, I. Tarasov, A. Ekimov, Eugene Ehrlich, O. Malko V. Subochev, M. Gurvich, P. Rabinovich, S. Luchyna, I. Prochankina, I. Smirnov, K. Torhan and others.

Target of research is the further research legal basis for the categories «protection of rights», «human security» and «interest protected by law» entities in view of the organic combination of substantive and procedural components, additional study of their role and importance in the realization of their right to engage in business activities, is not prohibited by law.

Article’s main body. Additional legal nature worked for «the protection of rights and legal interests of business entities.» Based on known scientific theories about the nature of rights and legitimate interests, attempt to prove the concept on material and procedural nature of the institution protecting the rights and legal interests of business entities.

Conclusions and prospects for the development. Legal protection (protection of rights) is a complex material and procedural categories. This conclusion follows logically from the scientific analysis of operations categories «protection of rights», «rights protection» and «interest protected by law.»

The study shows that the category of «protection of» organically combines with one hand - the task of isolation from the general system of economic regulatory enforcement violations of the rules of conduct of undertakings in the economic activities, on the other hand - sets legally regulated procedure restoration of their violated rights, unrecognized, disputed rights or legally protected interest.

Author Biography

Мирослав Григорчук, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine

PhD in Laws

References

Konstytutsiia Ukrainy (1996). Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 141 [in Ukrainian].

Bihniak, O.V. (2013). Zakhyst korporatyvnykh prav: spivvidnoshennia katehorij «formy zakhystu», «sposoby zakhystu» ta «zasoby zakhystu» (Suchasni pohliady ta kontseptsii. Yurydychnyy̆ visnyk, 2, 43–48 [in Ukrainian].

Tykhomyrova, L.V., Tykhomyrova, M. Yu. (1997). Yurydycheskaia entsyklopedyia. M.Yu. Tykhomyrov (Ed.). Moscow, 169 [in Russian].

Alekseev, S.S. (1981). Obschaia teoryia prava. Moscow: Yuryd. lyt. (Vols. 1-2; Vol. 1) [in Russian].

Prytyka, Yu.D. (2004). Poniattia i dyferentsiatsiia sposobiv i zakhystu tsyvil’nykh prav ta interesiv. Visnyk Kyivs’koho Natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 60–62, 16–19 [in Ukrainian].

Spasybo-Fateeva, Y.V. (1998). Aktsyonernye obschestva: korporatyvnye pravootnoshenyia. Kharkov: Pravo [in Russian].

Skakun, O.F. (2000). Teoryia hosudarstva y prava. Kharkov: Konsum [in Russian].

Belianevych, O.A. (2007). Pro formy zakhystu prav sub’iektiv hospodariuvannia. Ukrains’ke komertsijne pravo, 8, 62–70 [in Ukrainian].

Mamutov, V.K. (2003). Ekonomyka y pravo. Kyev: Yurynkom Ynter [in Russian].

Laptev, V.V. (1983). Zaschyta khoziajstvennykh prav y ynteresov. Moscow: Nauka [in Russian].

Tertyshnykov, V.Y., Tertyshnykov, R.V. (1999). Formy zaschyty y osuschestvlenyia sub’ektyvnykh prav hrazhdan, ynostrannykh hrazhdan, lyts bez hrazhdanstva y iurydycheskykh lyts. Kharkov: Konsum [in Russian].

Borysov, D.Yu., Honcharov, A.Y. (2008). Zaschyta prav y zakonnykh ynteresov uchastnykov razmeschenyia zakaza pry provedenyy torhov dlia hosudarstvennykh nuzhd. Zakon, 11, 122–130 [in Russian].

Maleyn, N.S. (1981). Hrazhdanskyj zakon y prava lychnosty v SSSR. Moscow: Yuryd. Lyt. [in Russian].

Stoiakyn, H.N. (1973). Poniatye zaschyty hrazhdanskykh prav. Problemy hrazhdansko-pravovoj otvetstvennosty y zaschyty hrazhdanskykh prav. Sverdlovsk: Yzd-vo Sverdl. iuryd. un-ta, issue 27, 33–35 [in Russian].

Kuz’myna, S.A. (2000). Zaschyta ynteresov sub’ektov khoziajstvovanyia ot nedobrosovestnoj konkurentsyy. Candidate’s thesis. Donetsk [in Russian].

Kucherenko, A.V. (2013). Konstytutsijne pravo liudyny na pidpryiemnytstvo. Visnyk Dnipropetrovs’koho universytetu im. Al’freda Nobelia: Seriia «Yurydychni nauky», 2 (5), 38–44 [in Ukrainian].

Nor, V.T. (1989). Zaschyta ymuschestvennykh prav v uholovnom sudoproyzvodstve. Kyev: Vyscha shkola, Hol. yzd-vo [in Russian].

Hrybanov, V.P. (2000). Osuschestvlenye y zaschyta hrazhdanskykh prav. Moscow: Statut [in Russian].

Bolhova, V.V. (2000). Formy zaschyty sub’ektyvnoho prava: Teoretycheskye problemy. Extended abstract of candidate’s thesis. Ufa [in Russian].

Vytruk, N.V. (1985). Pravovoj status lychnosty v SSSR. Moscow: Yuryd. Lyt. [in Russian].

Matuzov, N.Y. (1987). Pravovaia systema y lychnost’. Saratov: Yzd-vo Saratov. un-ta [in Russian].

Hida, Ye.O. (2005). Prava liudyny (okhorona i zakhyst). Mizhnarodna politsejs’ka entsyklopediia. (Vols. 1-10; Vol. 2: Prava liudyny u konteksti politsejs’koi diial’nosti. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Luchyna, S.V. (2001). Vzaymodejstvye sub’ektov, obladaiuschykh tozhdestvennymy materyal’no-pravovymy ynteresamy v hrazhdanskom protsesse. Extended abstract of candidate’s thesis. Volhohrad [in Russian].

Prochankyna, Y.V. (2009). Sohlasovanye ynteresov uchastnykov korporatyvnykh otnoshenyj kak faktor povyshenyia zffektyvnosty upravlenyia korporatsyej. Extended abstract of candidate’s thesis.Moscow [in Russian].

Smyrnova, Y.H. (2008). Ynteres – poniatye uholovno-protsessual’noe. Hosudarstvo y pravo, 8, 14-18 [in Russian].

Published

2017-06-14

Issue

Section

COMMERCIAL LAW