Comparative analysis acts of international legal regulation of patient’s rights

Ю. А. Козаченко

Abstract


In the article, there have been presented the results of the research of the international legal acts regulating citizens’ rights in the sphere of health protection, namely patients’ rights. The article contains analysis of General Declaration of Human Rights (1948), Declaration on Policy in the Field of Patient Rights Securing in Europe (1994), European Charter of Patients' Rights (2002) and others acts of international legal regulation of patient’s rights.

Keywords


patients’ rights; legal basics; international legal acts; international public organizations

References


Братков О. И. Всеобщее право и здоровье и его реализация в различных странах мира / О. И. Братков, Д. Д. Венедиктов, Е. В. Галахов. – М. : Медицина, 1981. – 278 с.

Глуховский В. В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациентов в системах здравоохранения / В. В. Глуховский. – Николаев : Дизайн и полиграфия, 2008. – 134 с.

Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнта у Європі, ВООЗ; 1994 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://samlib.ru/s/stonogin_s_w/europe.shtml.

Європейська хартія прав пацієнтів від 15.11.2002 р. [Електрон. ресурс]. – Режим

доступу : http://cop.health rights.org/ru/teaching/51/European-charter-of-patient-s-rights.

Жиляєва Е. П. Формы закрепления прав пациентов в законодательстве стран Эвропы / Е. П. Жиляєва // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории

медицины. – 2003. – № 6. – С. 40–42.

Загальна декларація прав людини, ООН; від 10.12.1948 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини, Рада Європи; від 04.04.1997 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_334.

Лавриненко О. О. Коментар медичного законодавства України. Станом на 01.03.2011 р. / О. О. Лавриненко, О. Г. Рогова, С .А. Панасик та ін. – К. : ВД «Професіонал»,

– 360 с.

Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: «білі плями» українського законодавства / Г. Миронова // Право України. – 2009. – № 3. – С. 59–64.

Охорона здоров’я та права людини: ресурс. довід. : пер. з англ. / Ін-т відкритого суп-ва, Міжнар. навч. центр «Еквітас» ; за ред. Д. Коен [та ін.] ; за наук. ред. (укр. версія) І. Сенюта ; передм. А. Найера. – 5-те вид., допов. – Львів : Медицина і право, 2011. – 506 с.

Сенюта І. Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні : сб. науч. тр. / І. Я. Сенюта ; АПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Львів : ПАІС, 2007. – 223 с.

Стеценко С. Г. Медичне право України : підруч. для студентів вузів / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. – К. : Правова єдність, 2008. – 507 с.

Рекомендації щодо прав хворого і помираючого, Парламентська Асамблея Ради Європи № 779 (1976 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta76/EREC779.htm#1.

Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / [В. В. Глуховський та ін.] ; Європ. прогр. Міжнар. фонду Відродж. «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи». – К. : Дизайн і поліграфія, 2012. – 158 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63716

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555