DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63678

The principle of legal certainty in european and national law (meaningful response)

Л. Л. Богачова

Abstract


A comparative legal analysis of the concept and content of the principle of legal certainty, examined the features and the scope of its use in the practice of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine.

Keywords


the principle of law; the rule of law; legal certainty; legitimate expectations; the European Court of Human Rights; the Constitutional Court of Ukraine

References


Гультай М. Правова визначеність у рішеннях Конституційного Суду України / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 5. – С. 83–93.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / В. Кернз ; [пер. з англ.]. – К. : Знання КОО, 2002. – С. 104–110.

Магрело М. Концепт «законних очікувань» і принцип юридичної визначеності:причинно-наслідковий чи симбіотичний зв’язок? / М. Магрело // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 127–135.

Матвєєва Ю. І. Принцип правової визначеності як один із аспектів верховенства права / Ю. І. Матвєєва // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. ст. – К., 2010. – С. 153.

Матвєєва Ю. І. Правова визначеність та суддівське правотворення / Ю. І. Матвєєва // Наук. записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». – К., 2010. – Т. 103: Юридичні науки. – С. 50–53.

Науково-практична конференція «Верховенство права в українській правничій освіті», 9-10 жовтня 2008 р. // Роздаткові матеріали. Проект програми навчальної дисципліни «Верховенство права» для студентів рівня спеціаліста та магістра. Тема 5: Основні вимоги принципу верховенства права та їх реалізація в юридичній діяльності. 12

О верховенстве права [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/docs/ 2011/CDL’AD(2011)003rev’rus.pdf.

Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина: [підруч.] / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – К. : КНЕУ, 2002. – 458 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 238 с.

Погребняк С. П. Вимоги до нормативно-правових актів, які випливють з принципу правової визначеності / С. П. Погребняк. // Вісник АПНУ. – 2005. – № 3 (42). – С. 42–53.

Право Європейського Союзу : підруч. / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. /за ред. Р. А. Петрова. – К. : Істина, 2011. – 376 с.

Приймак А. М. Принцип правової визначеності: поняття та окремі аспекти / А. М. Приймак // Наук. записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». – К., 2010. – Т. 103: Юридичні науки. – С. 53–55.

Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 19.

Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України Закону України «Про міліцію» // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 11–17.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008 // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 2. – С. 17.

Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 3. – С. 12.

Стрельцова О. В. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу / О. В. Стрельцова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 3. – С. 265–269.

Татам А. Право Європейського Союзу / А. Татам ; [пер. з англ.]. – К. : Абрис, 1998. – 424 с.

Теорія держави і права : посіб. для підготовки до державних іспитів / Д. В. Лук’янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, Г. О. Христова ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 2-ге вид., доповн. і змінене. – Х. : Право, 2013. – 208 с.

Хайек Ф. А. фон. Право, законодательство и свобода:Современное понимание либеральных принципов спрведливости и политики / Ф. А. фон Хайек ; пер. с англ. – М. : ИРИСЭН. – 2006. – 644 с.

Хартли Т. К. Основы права Европейского Сообщества / Т. К. Хартли ; пер. с англ. – М. : Закон и право ; ЮНИТИ, 1998. – 703 с.

Хворостянкіна А. В. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії. [Електрон. ресурс] / А. В. Хворостянкіна. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/6669.

Цесар І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади / І. Цесар // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 41–47.

Amministrazione delle Finanze dello Stato ν Salumi, Judgment of 12.11.1981 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:61980CJ0212:EN:PDF.

Barack-Erez Daphne. The doctrine of legitimate expectations and the distinction between thereliance and expectation interests [Електрон. ресурс] / Daphne Barack-Erez //European Public Law, Vol. 11 (4), 2005. – Режим доступу:http://www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf.

Brugger W. Concretization of Law and Statutory Interpretation / W. Brugger // Tulane European and Civil Law Forum. – 1996. – 11. – P. 211-212. Цит. за: Шевчук С. Судова правотворчість. Світовий досвід та перспективи в Україні / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2007. – С. 322-323.

Luk B. Tremblay. The Rule of Law, Justice, and Interpretation / Luk B. Tremblay. – Montreal [e.a.] : Mc-Gill-Queen’s University Press, 1997. – Цит. за: Головатий С. Верховенство права.Книга друга. Від доктрини – до принципу / С. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – С. 759. 29. Reynolds Paul. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials /Paul Reynolds // Public Law. – Vol. 2011. – P. 330–352.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555