Problems of increase of efficiency of protection of the labor law of citizens means of public prosecutor’s activity

О. О. Шандула

Abstract


Problems of the organization and implementation of public prosecutor’s activity in the sphere of protection of the labor law of citizens are considered. The legal nature and the main components of this activity is defined. The technique of public prosecutor’s activity on each separate direction of protection of the labor law of citizens reveals. Prospects of protection of the labor law of citizens by means of public prosecutor’s activity in a context of reforming of the legislation on prosecutor’s office are estimated.

Keywords


prosecutor’s office; public prosecutor’s activity; labor law; powers of the prosecutor; efficiency

References


Денисова Е. Э. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на безопасные условия труда : дисс. на стиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Е. Э. Денисова. – М. : НИИ проблем укрепл. законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2001. – 158 с.

Доповідна записка про результати проведення перевірки додержання законодавства про працю та працевлаштування неповнолітніх, додержання їх трудових прав від 20.10.2012 р. // Архів прокуратури Харківської області.

Замченко А. О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. О. Замченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 20 с. 10

Звіт про роботу прокурора за 11 місяців 2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрана.

Звіт про роботу прокурора за грудень 2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрана.

Звіт про роботу прокурора за 6 місяців 2013 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Заголовок з екрана.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/322-08. – Заголовок з екрана.

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 136 с.

Методичні рекомендації про організацію і проведення перевірок додержання законодавства України про охорону праці: схвалено науково-методичною радою при прокуратурі Донецької області 20 березня 2008 р. – Донецьк : Прокуратура Донецької області, 2008. – 16 с.

Методичні рекомендації щодо організації перевірок з питань додержання законодавства у сфері соціального захисту пільгових категорій громадян : схвалені науково- методичною радою при прокуратурі Чернігівської області від 09.09.2009 р. – Чернігів : Прокуратура Чернігівської області, 2009. – 20 с.

Організація прокурорського нагляду за додержанням законів, які регламентують оплату праці (методичні рекомендації): Рекомендовано для використання у практичній діяльності науково-методичною радою при прокурорі Дніпропетровської області 25 березня 2009 р. – Дніпропетровськ : Прокуратура Дніпропетровської області, 2009. – 18 с.

Пришко А. Право на своєчасне одержання зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат захищається законом / А. Пришко // Вісник прокуратури. – 2008. – № 12. –С. 19–23.

Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР [Електрон. ресурс].– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів: наказ Генерального прокурора України від 07.11.2012 р. № 3гн [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www. gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102. – Заголовок з екрана.

Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Про прокуратуру : проект Закону України, підготовлений Адміністрацією Президента України, направлений 02.08.2013 р. до Венеціанської комісії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/37035proekt_zakonu_pro_prokuraturu_tekst.html. –Заголовок з екрана.

Сабельфельд Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства в Российской Федерации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.11 / Т. Ю. Сабельфельд ; Уральская гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2009. – 24 с.

Фирсова О. А. Реализация прокурором полномочий по защите трудовых прав граждан в гражданском судопроизводстве : дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. А. Фирсова ; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 2009. – 240 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63638

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555