DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63589

On the question of the application of forensic methods in judicial activities

І. В. Борисенко

Abstract


The article described the author's vision of the individual issues of the forensic methods in judicial activities. Doctrinal approaches, that exist today, are analyzed and the author's own position is expressed.

Keywords


judicial activities; criminalistics methods of researching; the methods of judicial activities

References


Когутич І. І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : наук.-практ. посіб. / І. І. Когутич, В. Т. Нор. – Львів, Київ : Тріада

плюс, Алеута, 2010. – 428 с.

Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 143 с.

Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 11.02.2005 р. № 2 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 3. – С. 17–20.

Цыпкин А. Л. Судебное следствие и криминалистика / А. Л. Цыпкин // Социалистическая законность. – М., 1938. – № 12. – С. 43–46.

Ароцкер Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве / Л. Е. Ароцкер. – М. : Юрид. лит., 1964. – 223 с.

Белкин Р. С. История отечественной криминалистики / Р. С. Белкин. – М. Норма, 1999. – 496 с.

Журавель В. А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування / В. А. Журавель. – Х. : Право, 1999. – 304 с.

Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия / Ю. В. Кореневский. – М. : Центр Юр. Инфо, 2001. – 198 с.

Корчагин А. Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика : моногр. / А. Ю. Корчагин. – М. : Юрид. Мир, 2006. – 141 с.

Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи: методичні поради : у 2 ч. – К. : ВД «Дакор», 2012. – 728 с.

Мирошниченко Ю. М. Криміналістичний аналіз матеріалів справи в контексті планування провадження в суді першої інстанції / Ю. М. Мірошниченко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – № 2 (5). – 2012. – С. 126–133.

Вирок Апеляційного суду Харківської області від 6 червня 2011 р. у справі № 1-

10/11 (№ у ЄДРСР: 16266749).


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.