Видовий об’єкт посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

М. А. Рубащенко

Abstract


Проаналізовано існуючі в науці кримінального права погляди на місце посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в системі злочинів проти основ національної безпеки України. Визначено критерії виділення видового об’єкта посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Запропоновано видовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 110 КК вважати основи народного суверенітету.

Keywords


species object of crime; crimes against the foundations of national security of Ukraine; encroachment on the territorial integrity and inviolability of Ukraine; popular sovereignty

References


Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Раздел ІІ. Преступления против основ национальной безопасности Украины / Н. А. Гуторова // Весы Фемиды (Журнал в журнале). – 2004. – №. 3-4 (22). – С. 5–16.

Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.

Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива: курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. – К. : Атіка, 2001. – 544 с.

Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений : учеб.пособие / Н. И. Коржанский. – Волгоград, 1976. – 120 с.

Кримінальне право (Особлива частина) : підруч. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – Т. 1. – Луганськ : Вид-во «Елтон-2», 2012. – 780 с.

Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. /В. М. Стратонов, О. С. Сотула / pа заг. ред. В. М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с.

Кримінальне право України. Особлива частина : підруч/ / [Ю. В. Баулін,В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-е вид.], переробл. і

доп. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

Мошняга Л. В. Об’єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України / Л. В. Мошняга // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 79–87.

Мычко Н. И. Уголовное право (терминологический словарь) / Н. И. Мычко. –Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2006. – 284 с.

Навроцький В. О. Злочини проти держави : лекції для студ. юрид. ф-тов /В. О. Навроцький ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. Юридичний ф-тет. – Львів : [б.в.], 1997. –48 с.

Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : курс лекцій / В. О. Навроцький. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 771 с.

Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций : в двух томах / А. В. Наумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрид. лит., 2004. – Т. 1. Общая часть. – 496 с.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч.1 ст. 103 Конституції України в контексті положень її ст. ст. 5, 156 та за конституційним зверненням громадян … про офіційне тлумачення положень ч. 2, 3, 4 ст. 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) [Електрон. ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05/conv.

Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України / В. Я. Тацій.– Х., 1994. – 75 с.

Уголовное право России. Общая часть / [В. С. Комиссаров, Н. А. Лопашенко, А. В. Наумов и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 496 с.

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / [Е. Н. Алиева,А. П. Бабий, Т. А. Гончар и др.] ; отв. ред. проф. Е. Л. Стрельцов. – Х. : ООО «Одиссей»,2006. – 720 с.

Українське кримінальне право. Загальна частина : підруч. / за заг. ред. В. О. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 712 с.

Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63544

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555