The criminological characteristics of the tax crime in Ukraine.

А. В. Іванов

Abstract


На основі аналізу наукових праць та матеріалів судово-слідчої практики розкрито основні кількісні та якісні показники сучасної податкової злочинності в Україні. Зокрема, досліджено рівень, динаміку, тенденції, коефіцієнти та структуру сучасної податкової злочинності в Україні. Зроблено висновок, що податкова злочинність як особливе соціально- правове явище за сучасних умов становить істотну загрозу національній безпеці України

Keywords


criminological characteristic; tax crime; evasion from payment of taxes and tax collections (obligatory payments)

References


Абакумова О. А. Криминологические аспекты налоговой преступности : дис. …

канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ольга Александровна Абакумова. – Сургут, 2012. – 234 с.

Теорія і практика правознавства. – Вип. 2 (6) / 2014 До 210-річчя Університету

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред.

В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Гега П. Криміногенна ситуація в Україні за роки незалежності / П. Гега, Л. Доля //

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 12. – С. 82–92.

Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з

бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження / В. В. Голіна. – Х. : Регіон-

Інформ, 2004. – 212 с.

Гутник А. Є. Запобігання податковою міліцією ухилення від сплати податків /

А. Є. Гутник. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.

Даньшин Н. И. Общетеоретические проблемы криминологии / И. Н. Даньшин. –

Х. : Прапор, 2005. – 224 с.

Кальман О. Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності:

теоретичні та прикладні проблеми / О. Г. Кальман. – Х. : Гімназія, 2003. – 352 с.

Литвак О. М. Державний вплив на злочинність: кримінолого-правове дослідження

/ О. М. Литвак. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 277 с.

Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна

характеристика та попередження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Володимир

Володимирович Пивоваров. – Х., 2003. – 227 с.

Ястребов В. Б. К вопросу о понятии криминологической характеристики

преступлений / В. Б. Ястребов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 37. – М. : Юрид.

лит., 1982.– С. 14–20.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.2.63526

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555