DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2015.1.63504

Some aspects of reforming of representation’s of the citizen’s or the state’s interests in court function under the new Law of Ukraine «About prosecutor's office»

В. С. Бабкова

Abstract


Рroblems of reforming of function of representation by the prosecutor of interests of the citizen or the state in court under the new Law of Ukraine «About prosecutor's office» are considered. The legal nature and features of function of representation is defined. Branch tasks of representation by the prosecutor of interests of the citizen or the state in court are formulated; their ratio with the general problems of public prosecutor's activity is analyzed. The legal regulation of function of representation is investigated. Gaps and shortcomings of its legislative regulation are revealed, offers on their elimination are provided

Keywords


representation of interests of the citizen or the state in court; the prosecutor; functions of prosecutor's office; a form of representation; a representation task

References


Василевський А. Обстоювання інтересів держави в судових процесах / А. Василевський // Вісник прокуратури. – 2008. – № 12. – С. 36–41.

Гузе К. А. Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права / К. А. Гузе // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 113. – С. 254–261.

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 3-тє, змін. та допов. – Х. : Право, 2015. – 148 с.

Озерський І. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) / І. Озерський // Віче. – 2010. – № 6. – С. 15–18.

Оксенчук І. Завдання прокуратури у цивільному судочинстві: історія та перспективи розвитку / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 175–179.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про прокуратуру» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48935.

Руденко М. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві / М. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

Руденко М. В. Прокурор як учасник цивільного та адміністративного процесу / М. В. Руденко // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України : тези доп. та наук. повід. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 січ. 2007 р.). – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за заг. ред. В. В. Комарова, 2007. – С. 101–105.

Руденко М. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) / М. Руденко, В. Глаговський // Право України. – 1997. – № 11. – С. 59–63.

Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві – новий напрям прокурорської діяльності / М. Руденко // Вісник прокуратури. – 2007. – № 4. – С. 89–96.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 624 с.

Шумський П. Представництво прокурора в суді / П. Шумський // Право України. – 1998. – № 2. – С. 24–27.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555