DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63408

Aquifer as a groundwater object

О. В. Сердюк

Abstract


In the article determinations of the legal concepts "aquifer" and "water object" are analyzed from the standpoint of a logical correctness, pithiness and correlation with natural-science definitions. Splitting up of the aquifers on the various classification bases is researched. Legislative fixing of classification of the aquifer on conditions of stratification and protection is offered.

Keywords


aquifer; groundwater; water object

References


Водний кодекс України від 06.06.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. –№ 24. – Ст. 189.

Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: водообмен в естественных условиях / В. М. Шестопалов, В. И. Лялько, Н. С. Огняник и др. ; отв. ред. В. М. Шестопалов ; АН УССР, Ин-т геологических наук. – К. : Наук. думка, 1989. – 288 с.

Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: водообмен в нарушенных условиях / В. М. Шестопалов, В. И. Лялько, Н. И. Дробноход и др. ; отв. ред. В. М. Шестопалов ; АН УССР, Ин-т геологических наук. – К. : Наук. думка, 1991. – 528 с.

Геологический словарь. – Т. 1 / под общ. ред. А. Н. Криштофовича. – М. : Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по геологии и охране недр, 1955. – 404 с.

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики // Інформ. бюл. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. –2013. – № 2.

Дранников А. М. Гидрогеология / А. М. Дранников. – К. : Вища шк., 1972. – 112 с.

Жеребкін В. Є. Логіка : підруч. / В. Є. Жеребкін. – 10 вид., стер. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. – 255 с.

Климентов П. П. Общая гидрогеология / П. П. Климентов, Г. Я. Богданов. – М. :Недра, 1977. – 360 с.

Мала Гірнича енциклопедія. – Т. 1 / за ред. В. С. Білецького. – Донецьк : Донбас, 2004. – 640 с.

Масленников М. В. Инженерная геология, гидрогеология и осушение месторождений / М. В. Масленников. – М. : Углетехиздат, 1951. – 212 с.

Методические указания по составлению гидрогеологических карт масштабов 1:1000000-1:500000 и 1:200000-1:100000 / ВСЕГИНГЕО ; под ред. М. Е. Альтовского. – М. : Госгеолтехиздат, 1960. – 52 с.

Модельний водний кодекс для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 16.11.2006 р. / Офіційний веб-портал Верхов. Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g20

Паффенгольц К. Н. Геологический словарь. – Т. 1 / К. Н. Паффенгольц. – М. : Недра, 1973. – 487 с.

Положення про порядок проектування і експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення // Зб. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. – 1998. – Т. 5. – Ч. 2.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – Ст. 1028.

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства : наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 18. – Ст. 664.

Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру : постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 175 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 356.

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів : наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 63. – Ст. 2242.

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 р. № 157-р // Уряд. кур’єр. – 2013. – №71.

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів : постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2024 // Офіційний вісник України. – 1998. –№ 51. – Ст. 1890.

Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда ; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – К. : Наук. думка, 1970-1980. – Т. 8: ПРИРОДА – РЯХТЛИВИЙ. – 1977. – 928 с.

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : у 2 т. / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлева. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 1. –348 с.

Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання : у 2 т. / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлева. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 2. –500 с.

Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика : підруч. / І. В. Хоменко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 400 с.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of The Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy [Електрон. ресурс] // Official Journal of the European Communities. – 2000. – № L327. – Режим доступу :http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri%3DOJ:L:2000:327:0001:0001:EN:PDF.

Eckstein Gabriel. A Hydrogeological Approach to Transboundary Ground Water Resources and International Law [Електрон. ресурс] / Gabriel Eckstein and Yoram Eckstein //American University International Law Review. – 2003. – № 19. – Р. 201–258.. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=758639.

Heath Ralph C. Basic ground-water hydrology / Ralph C. Heath [Електрон. ресурс] //U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2220, 1983. – 84 р. – Режим доступу :

http://pubs.er.usgs.gov/publication/wsp2220.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555