The formation and development of the legislation on legal regulation of the relations in the sphere of increase of fertility of soils

C. B. Хомінець

Abstract


Article is devoted to research of a question of legal regulation of the public relations in the sphere of increase of fertility of soils, since times of Kievan Rus’. Stages of development of the legislation of rather legal support of increase of soils are analysed.

Keywords


soils; increase of fertility of soils

References


Хом’яченко С. І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Світлана Іванівна Хом’яченко. – К., 2004. – 207 с.

Материалы по истории земледелия СССР: сб. 1 / АН СССР, Ин-т истории ; ред. кол.: Б. Д. Греков, В. И. Шунков и др. – М. : Наука, 1952. – 632 с.

Історія всесвітня. Аграрна реформа П. Столипіна [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://www.kvartira331.narod.ru/ mat/ref/Stolipin.htm.

Мозальова М. В. Правові засади моніторингу ґрунтів : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Марина Володимирівна Мозальова – Х., 2011. – 197 с.

Законодавчі акти про землю / уклад. : С. В. Битий, І. Я. Миронецб, В. З. Янчук. – 2- ге вид., допов. і переробл. – К. : Урожай, 1979. – 400 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : [навч. посіб. для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів. ] : у 2 т. – Т. 2. Лютий 1917 р. – 1996 р. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький; за ред. В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 263.

О пятилетнем плане восстановлення и развития народного хозяйства СССР на 1946– 1950 годы: Закон Верхов. Совета СССР от 18 марта 1946 г. // Ведом. Верхов. Совета СССР.– 1946. – № 11.

Жариков Ю. Г. Охрана почв – обязанность землепользователей / Ю. Г. Жариков. –М. : Юрид. лит., 1965. – 76 с.

Про затвердження Положення про державних контролерів по охороні ґрунтів і захисних лісонасаджень на території УРСР : постанова Ради Міністрів Української РСР від 19.09.1962 р. № 1103 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

Основи земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік // Відом. Верхов. Ради СРСР. – 1968. – № 51. – Ст. 485.

Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. № 962-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 963-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 681 // Офіц. вісн. України. – 2004.– № 21. – Ст. 1429.

Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок : наказ Держкомзему від 04.04.2005 р. № 1 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 4. – Ст. 236.

Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення: наказ Мінагрополітики від 26.02.2004 р. № 51 // Офіц.

вісн. України. – 2004. – № 13. – С. 922.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63402

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555