DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.63390

Legislative landscape maintenance and use of land in Ukraine

С. В. Єлькін

Abstract


The paper studied the legal landscape of land use and protection, the basic periods of legislation on research: the July 1, 2006, that the entry into force for Ukraine European Landscape Convention and the present.

Keywords


lot land; landscape; landscape use and protection of land

References


Про схвалення Концепції проекту Земельного кодексу України у новій редакції : проект розпорядження Кабінету Міністрів України, підготовлений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 1230-р «Деякі питання удосконалення та забезпечення виконання законодавства у сфері земельних відносин» / Офіційний сайт Державного агентства земельних ресурсів України (заявлена дата 03.11.2010 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/dlia-livoho-meniu/45- land-legislation/za-typamy-normatyvno-pravovoho-aktu/draft-legal-documents/95689-proektrozporyadchennya-kabinetu-ministriv-ukrayyny-pro-shvalennya-koncepciyy-proektu-zemelnogokodeksu-ukrayyny-u-noviy-redakciyy.html

Європейська ландшафтна конвенція, ратифікована Законом України від 07.08.2005 р. № 2831-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 547.

Єлькін С. В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / С. В. Єлькін. – К., 2012. – 247 с.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения : ГОСТ 17.8.1.01-86, затверджений постановою Держстандарту СРСР від 19.12.1986 р. № 4182. – М. : Держстандарт СРСР, 1986. – 10 с.

Охрана природы. Ландшафты : Государственный стандарт Союза ССР. Классификация ГОСТ 17.8.1.02-88. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.1988 г. № 1329 // Издание официальное. – М. : Изд-во стандартов. – 1989. – 10 с.

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки : Закон України від 21.09.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502.

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах : постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. № 164 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 13. – Ст. 613.

Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів : наказ Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 р. /Офіційний веб-сайт Верхов. Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-96&c=1#Public.

Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.