DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63187

European Convention on the Protection of the Most Vulnerable Groups of Population

О. П. Радчук

Abstract


The article deals with the main categories of population groups that are called vulnerable. The author considers specific features of protecting these citizens’ rights in Ukraine and analyzes the practical realization of the European Convention of Human Rights and Freedoms

Keywords


rights protection; vulnerable groups of population; patients’ rights;discrimination; minorities; refugees

References


Абашидзе А. Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основних свобод : учеб. пособие / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. – М., 2007. – 304 с.

Джейнис М. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии) / М. Джейнис, Р. Кэй, Э. Бредли ; пер. с англ. – М. : Права человека, 1997. – 640 с.

Дискримінація за ознакою кохання : звіт. – К. : Нора-Друк, 2005. – 224 с.

Дудаш Т. І. Практика Європейського Суду з прав людини : навч.-практ. посіб. / Т. І. Дудаш. – К. : Алерта, 2013. – 368 с.

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської. – К., 2004. – 960 с.

Європейська соціальна хартія (ETS № 35) (укр/рос) / Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 18.10.1961 р. № ETS N 35 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua

Защита права собственности на справедливое правосудие : практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. / под общ. ред. доц. Ю. В. Щекина. – Х. : Крок, 2008. – 108 с.

Конвенція про громадянство одруженої жінки / ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 29.01.1957 р. 35 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. 35 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua

Конвенція про політичні права жінок 1952 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua

Конвенція про статус біженців (укр/рос) / ООН; Конвенція, Міжнародний документ, Коментар від 28.07.1951 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Огляд демографії та здоров’я : проект / База даних індикаторів дослідження, проведено щодо ВІЛ/СНІДу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : www.measuredhs.com|hivdata|.

Охорона здоров’я та права людини. Ресурсний довідник / за ред. Джонатана Косно, Тамар Езер, Мак Адама і Мтиди Мтар. – Львів, 2011. – 778 с.

Паризька хартія по боротьбі з раком / ВООЗ; Хартія, Міжнародний документ від 04.02.2000 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. – К., 2007. – 440 с.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон від 08.07.2011 р. № 3671-VI / Верхов. Рада України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Про запобігання захворюванням на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення : Закон України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Про національні меншини в Україні : Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-XII України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Про схвалення Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. № 356-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua

Рекомендації Європейської rомісії про обстеження на виявлення ракових захворювань (02.12.2003 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://search.ukr.net

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоровья (ВООЗ) : Міжнародний документ від 22.07.1946 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

Тимчишена Н. Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих верств населення на регіональному рівні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд.

держ.упр. : 25.00.02 / Н. Д. Тимчишена ; ОРІДУ НАДУ. – Одеса, 2012. – 38 с.

Туманов В. А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации деятельности / В. А. Туманов. – М., 2001. – 304 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555