DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63114

Crime prevention in the sphere of the state secrets’ safe-keeping inviolability of the state frontiers, levy and mobilization ensuring

М. Г. Колодяжний

Abstract


The article is dedicated to the criminological characteristic of crimes in the sphere of the state secrets’ safe-keeping, inviolability of state frontiers, levy and mobilization ensuring. The author also analyzed the determination of this group of crimes and proposed the perspective measures of its prevention

Keywords


crimes in the sphere of the state secrets’ safe-keeping; crimes in the sphere of inviolability of the state frontiers; illegal migration; crimes in the sphere of levy and mobilization ensuring

References


Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Литвин М. Основи сучасної міграційної політики України закладалися прикордонним відомством / М. Литвин // Міграція. – 2014. – № 2 (144). – С. 4.

Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. № 831 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://dpsu.gov.ua/ua/about/programms/programms_1.htm – Загол. з екрана.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 р. № 440 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05. – Загол. з екрана.

Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року : Указ Президента України від 19.06.2006 р. № 546/2006 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://dpsu.gov.ua/ua/about/programms/programms_3.htm. – Загол. з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» : Указ Президента України від 29.12.2012 р. № 772/2012 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 9. – Ст. 326.

Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.102010 р. № 2031-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://dpsu.gov.ua/ua/about/programms/programms_2.htm. – Загол. з екрана.

Середа Г. Запобігання і протидія корупційним проявам – один із основних пріоритетів діяльності прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері / Г. Середа // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 13–19.

Стрєльцов Є. Л. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину : конспект лекції / Є. Л. Стрельцов, А. М. Притула. – О. : Фенікс, 2011. – 26 с.

Судова статистика Державної судової адміністрації України у 2009 – 2013 рр. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka/. – Загол. з екрана.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.