DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63102

Results of public prosecutor's check of observance of laws at execution of punishments in the form of public and corrective works

В. С. Бабкова

Abstract


Рroblems of registration and use of results of public prosecutor's check of observance of laws at execution of criminal punishments in the form of public and corrective works are considered. Requirements to the reference made by results of public prosecutor's check are defined. Acts of public prosecutor's reaction which are brought for the purpose of elimination of the violations of the law revealed during check are investigated. Gaps and shortcomings of their legislative regulation and practical realization are revealed, offers on their elimination are provided

Keywords


public prosecutor's supervision; observance of laws at execution of criminal punishments; public prosecutor's check; acts of public prosecutor's reaction; public and corrective works

References


Загальна характеристика діяльності кримінально-виконавчої інспекції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Клочков В. Г. Проблеми прокурорського нагляду за додержанням конституційних прав і свобод людини : монографія / В. Г. Клочков. – К. : Логос Україна, 2011. – 320 с.

Курило М. П. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах для попереднього ув’язнення / М. П. Курило, В. Д. Фінько. – Суми : Слобожанщина, 1998. – 72 с.

Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 136 с.

Лемак Р. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань : монографія / Р. В. Лемак. – Х. : Право, 2013. – 224 с.

Методичні рекомендації Генеральної прокуратури України з питань прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням

волі : схвалені науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України 03.02.2012 р. – К. : ГПУ, 2013. – 48 с.

Методичні рекомендації щодо здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : схвалені методичною

радою при прокуратурі Чернівецької області від 14.12.2012 р. – Чернівці : Прокуратура Чернівецької області, 2012. – 50 с.

Методичні рекомендації щодо організації прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : схвалені науково-методичною радою прокуратури Донецької області 20.10.2012. – Донецьк :

Прокуратура Донецької області, 2013. – 26 с.

Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів [Електронний ресурс] : затв. наказом Генерального прокурора України № 111 від 12.11.2012 р.. – Режим доступу :

http://www.nau.ua/index.php?page=hotline&file=419441-12112012-0.htm. – Заголовок з екрана.

Прищепа В. І. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних із обмеженням або позбавленням волі : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Володимир Іванович Прищепа. – Х., 2013. – 243 с.

Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян / В. П. Пшонка, Є. М. Блажівський,

М. К. Якимчук та ін. ; за заг. ред. В. П. Пшонки. – К. : Національна академія прокуратури України. – Кіровоград : МПП «Антураж А», 2012. – 440 с.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України № 7 гн від 12.04.2013 р. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_ t=rec&id=94102. – Заголовок з екрана.

Российский прокурорский надзор : учеб. / под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М. : НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М), 2001. – 384 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.