DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.63084

Domestic legal mentality: potential influence on the formation of modern model of eco-legal education in Ukraine.

В. О. Захарова

Abstract


This article analyzes the possibilities and character of the influence of Ukrainian legal mentality on the formation of the modern model of eco-legal education.

Keywords


legal mentality; eco-legal education; ecosophy of law

References


1. Артеменко А. П. Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави / А. П. Артеменко // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – Х., 2006. – Вип. 32. – С. 351– 354.

2. Бондаренко О. Ментальність як фактор освітньої культури / О. Бондаренко // Філософія освіти. – № 1–2 (8). – 2009. – С. 118–125.

3. Буяшенко В. В. Ментальність як парадигма співбуття : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філос. наук : 09.00.04 / В. В. Буяшенко. – К., 1997. – 26 с.

4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера. Собр. соч. / Л. Н. Гумилев. – СПб. : СЗКЭО «Кристалл» ; М. : ОНИКС, 2003. – С. 193–576.

5. Данильян О. Г. Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві / О. Г. Данильян // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 68. – С. 145–153.

6. Дзьобань О. П. Основні ознаки української національної правової ментальності / О. П. Дзьобань, О. Л. Ріпа // Право і безпека. – 2002. – № 2. – С.173–176.

7. Дія права: інтегративний аспект: моногр. / відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2010. – 360 с.

8. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність : моногр. / Ю. Ю. Калиновський. – Х. : Право, 2008. – 288 с.

9. Кравченко П. А. Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення (соціально-філософські аспекти) / П. А. Кравченко. – К. : ГЕНЕЗА, 2001. – 332 с.

10. Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К. М. Маєр-Абіх ; пер. з нім. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2004. – 196 с.

11. Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького (Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 5 квітня 1710 року) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua: 7777/site/const/istoriya/1710.html.

12. Рубан А. О. Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук : 09.00.04 / А. О. Рубан. – К., 2008. – 20 с. 10

13. Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців / А. Скуратівський // Вісн. Укр. акад. держ. упр. – 2002. – № 1. – С. 255–261.

14. Шварцкопф Ф.-Э. Метаморфоза данного: на пути к созданию экологии сознания / Ф.-Э. Шварцкопф ; пер. с англ. Н. Леняшин. – М. : Идея–Пресс, 2000. – 232 c.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555