DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63080

The entities providing administrative combating illicit trafficking of synthetic drugs

Б. А. Підгорний

Abstract


The article deals with the powers of the entities providing administrative tools to combat illicit trafficking of synthetic drugs and psychotropic substances. Analyzed the views of scientists on the classification criteria of subjects of combating illicit trafficking of narcotic drugs and proposed his own classification of subjects of administrative tools to combat illicit trafficking of synthetic drugs

Keywords


subjects; combating illicit trafficking of synthetic drugs and psychotropic substances

References


Відом. Верх.Ради України.

Волощук А. М. Органи державної влади, що протидіють незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Електрон. ресурс] / А. М. Волощук. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua

Корнев А. А. Система административно-правовогопротидействия незаконному обороту наркотическихсредств и психотропныхвеществ в Российской Федерации : автореф.

дисс. на соиск. учен. степ. канд. юрид. Наук : спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / А. А. Корнев. – Саратов, 2012. – 26 с.

Легецький М. П. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: дис. канд. юрид. наук: спец. : 12.00.07 «Адміністративне право і

процес; фінансове право; інформаційне право» / Микола Петрович Легецький. – К., 2004. – 208 с.

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: [наук.-практ. посіб.] / за заг. ред. А. П. Закалюка. – К., 2006. − 296 с.

Офіц. вісн. України.

Пупцева А. В. Актуальные проблемы противодействия незаконному распространению наркотиков в современных условиях [Електрон. ресурс] / А. В. Пупцева. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/pdf/2013/6/874.pdf.

Синтетичні наркотики: матеріал з Вікіпедії − вільної енциклопедії [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

Шевчук О. М. Органи державної влади у сфері обігу наркотичних засобів / О. М. Шевчук // Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту. – Серія «Право». – 2013.– Вип. № 21. − Ч.II. − С. 271−274.

Штанько Д. О. Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді : дис. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Дмитро Олександрович Штанько. – Х., 2003. – 185 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.