DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63076

Proceedings principles in violation of customs regulations cases throughout its implementation

С. А. Дуженко

Abstract


This article contains the analyze of principles, what are concerning to proceedings in violation of customs regulations cases throughout its implementation in this proceedings. It has been formulated motions about improvement of rule of law, what regulate proceedings principles in violation of customs regulation cases as a kind of proceedings in administrative cases

Keywords


principles; violation of customs regulations; rule of law; legitimacy; objective truth; efficiency; legal equality; transparency; publicity; presumption of innocence

References


Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб / Н. Б. Болотіна. – К., 2005. – 615 с.

Дусик А. В. Провадження у справах про порушення митних правил : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Дусик ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006. – 18 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Комзюк В. Т. Поняття та види принципів діяльності митних органів / В. Т. Комзюк // Право і суспільство. – 2013. – № 6. – С. 198–202.

Константа О. В. Принципи провадження у справах про порушення митних правил / О. В. Константа // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук пр. /

Акад. прав. наук України. Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Право, 2002. – Вип. 4. – С. 129–135.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. [Електрон. ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Митний кодекс України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Про громадянство : Закон України від 18.01.2001 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.

Сурай І. Г. Доброчесність – сутнісна ознака еліти державного управління / І. Г. Сурай // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2011. – № 2. – С. 43–52.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555