DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.63069

Types of state control in the sphere of turnover of narcotic means and psychotropic substances and precursors

О. М. Шевчук

Abstract


The article examines the types of the state control in the sphere of turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Analyzed the views of the scientists on the criteria for classification of state control and classification of state control in the sphere of turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors

Keywords


types of the state control; the turnover of narcotic drugs; psychotropic substances and precursors

References


Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч.посіб. / за заг. ред. В. В. Коваленко. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ : підруч.: Заг. частина / [авт. кол. : Ю. І. Римаренко, Є. М. Моісеєв, В. І. Олефір (керівники) та ін.]. − К. : КНТ, 2011. – 816 с.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : підруч.: Заг. частина / за заг. ред. О. П. Рябченко. – X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с.

Адміністративне право України : підруч. : у 2 т. – Т. 1: Заг. частина / [ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «Вид-во «Юрид. думка», 2007. – 592 с.

Адміністративне право України : підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький [та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. Наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Ольга Федорівна Андрійко. – К., 1999. – 390 с.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : моногр. / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.

Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Володимир Миколайович Гаращук. – Х., 2003. – 412 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Даценко Г. В. Державний фінансовий контроль з використання наркотичних засобів та психотропних речовин у закладах охорони здоров’я [Електрон. ресурс] / Г. В. Даценко, О. О. Кимач. – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/15_96348.doc.htm.

Ємець Р. О. Поняття та види державного контролю у сфері земельних відносин [Електрон. ресурс] / P. O. Ємець. – Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2011_165_1/11ero.pdf.

Ісаков M. Γ. Види державного контролю у сфері підприємницькоϊ діяльності [Електрон. ресурс] / M. Γ. Ісаков. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-1/12imgcpd.pdf.

Ківалов С. В. Адміністративне право України : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – Одеса : Фенікс, 2008. – 388 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Костюк А. В. Правові засади, види, форми,елементи та методи здійснення державного фінансового контролю [Електрон. ресурс] / А. В. Костюк. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12kavzfk.pdf.

Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учеб. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Консум, 1997. – 432 с.

Мазур А. В. Організаційно-правові основи митного контролю в Україні : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : спец.12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Анатолій Васильович Мазур. – Х., 2004.– 189 с.

Митний кодекс України // Голос України. – 2012. – № 73–74. – С. 22–63.

Музичук О. М. Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні [Електрон. ресурс] / О. М. Музичук. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_3/PB-3/PB-3_18.pdf.

Пахомов С. І. Митний контроль як засіб забезпечення митної справи України (адміністративно-правовий аспект) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Сергій

Іванович Пахомов. – О., 1997. – 166 с.

Положення Державної служби України з контролю за наркотиками : Указ Президента України від 13.04. 2011 р. № 457/2011 р. // ОВУ. – 2011. – № 29. – Ст. 1263.

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2000 р. № 770 // ОВУ. – 2000.

– № 19.– Ст. 789.

Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом: постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 589 // ОВУ. – 2009. – № 44. – Ст. 1477.

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори : Закон України від 15. 02. 1995 р. № 60/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 10.– Ст. 60.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

право; інформаційне право» / Леся Анатоліївна Савченко. – Ірпінь, 2002. – 457 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2011. – 640 с.

Шорина Е. В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР : моногр. / Е. В. Шорина. – М. : Наука, 1981. – 301 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555