DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.63027

Powers of the prosecutor at implementation of supervision of observance of laws at execution of the punishments which have not been connected with imprisonment

В. І. Прищепа

Abstract


Powers of the prosecutor are considered at implementation of supervision of observance of laws at execution of the criminal punishments which have not been connected with imprisonment. The legal nature of these powers is defined and their system is formulated. Characteristic signs of powers of the prosecutor reveal at implementation of this supervision. Gaps and shortcomings of their legislative regulation and practical realization are revealed, offers on their elimination are provided

Keywords


public prosecutor’s supervision; the prosecutor; powers of the prosecutor; the criminal punishments which have not been connected with imprisonment

References


Басков В. И. Курс прокурорского надзора : учеб. для студ. юрид. вузов и ф-тов /

В. И. Басков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Зерцало, 1998. – 480 с.

Бессарабов В. Г. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и

гражданина / В. Г. Бессарабов, К. А. Кашаев. – М. : Изд. Дом «Городец», 2007. – 463 с.

Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та

ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф.,

акад. АПрН України О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.

Каркач П. М. Організація роботи районної, міської прокуратури : наук.-практ.

посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2013. – 336 с.

Косюта М. В. Прокуратура України : навч. посіб. / М. В. Косюта. – 2-ге вид.,

переробл. і допов. – К. : Знання, 2010. – 404 с.

Лемак Р. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання

покарань : моногр. / Р. В. Лемак. – Х., 2013. – 224 с.

Настольная книга прокурора / Б. В. Андреев, А. Ю. Винокуров, С. И. Герасимов и

др. – М. : НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, Щит-М, 2002. – 850 с.

Прокурорский надзор : учеб. / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е.

Винокурова. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 490 с.

Прокурорський нагляд в Україні : підруч. / за ред. І. Є. Марочкіна, П. М. Каркача. –

Х. : Одіссей, 2005. – 240 с.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні

судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [Електрон.

ресурс] : наказ Генерального прокурора України № 7 гн від 12.04.2013 р. – Режим доступу :

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t =rec&id=94102. – Заголовок з екрана.

Про прокуратуру [Електрон. ресурс] : проект Закону України, підготовлений

Адміністрацією Президента України, направлений 2 серпня 2013 р. до Венеціанської комісії.

– Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/37035-proekt_zakonu_pro_prokuraturu_tekst.html. –

Заголовок з екрана.

Спиридонов Б. М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в

исправительно-трудовых учреждениях / Б. М. Спиридонов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. –

с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555