Actual Aspects of Transfers of Judges in Ukraine

О. М. Овчаренко

Abstract


The author analyzes procedure of transferring of judges under Ukrainian legislation, practice of judicial transfers by the Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine. Propositions to improve this procedure are presented.

Keywords


Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine; career of a judge; transfer of a judge; vacant judicial position; selection of future judges

References


1. Европейская хартия о законе «О статусе судей» от 10.07.1998 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236.

2. Єгорова В. С. Конституійно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. С. Єгорова. – К., 2008. – 20 с.

3. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1971. – 17 груд. – Додаток до № 50.

4. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / отв. ред. Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 336 с.

5. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя 1983 р. // Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. док. – К. : Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с.

6. Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : моногр. / Л. М. Москвич. – Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.

7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994 р. – № 11. – Ст. 50.

8. Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів : Указ Президента України від 05.07.2012 р. № 437/2012 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14894.html.

9. Про практику розгляду судами трудових спорів: пост. Пленуму Верхов. Суду України від 06.11.1992 р. № 9 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92.

10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55 (1). – Ст. 1900.

11. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : затв. рішення ВККС України від 08.06.2011 р. № 1802/зп-11 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://vkksu.gov.ua/ua/about/reglament-vkks-ukraini/.

12. Самсін І. Л. Судова реформа: актуалізація проблем статусу суддів та судоустрою України: історико-правовий нарис : моногр. / І. Л. Самсін. – Х. : ФІНН, 2012. – 224 с.

13. Тудове право : підруч. / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62997

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555