DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62995

Competitive type of the criminal procedure

М. Г. Моторигіна

Abstract


This article deals with the main elements of competitiveness, defines essence of its practical significance, analyses the CPC of Ukraine novelties, connected with competitiveness, in particular, the definition of the party in criminal proceedings in the national legislation is researched, its comparison with definitions, fixed in the criminal procedure codes of the other countries is made.

Keywords


type of the criminal procedure; competitiveness; concept of the parties in criminal proceedings

References


1. Говорун Д. М. Поняття принципу публічності та його нормативний зміст [Электрон. ресурс] / Д. М. Говорун. – Режим доступу : http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Govorun.pdf.

2. Грошевий Ю. М. Система загальних засад кримінального провадження / Ю. М. Грошевий // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики :

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевського (м. Одеса, 2 листоп. 2012 р.). – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 315– 317.

3. Калиновский К. Б. Основные виды уголовного судопроизводства : учеб. пособие / К. Б. Калиновский. – СПб. : Изд-во юрид. ин-та, 2002. – 63 с.

4. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві: деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

5. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : моногр. / М. А. Маркуш. – Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – 208 с.

6. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : [навч. посіб. для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / за ред. Ю. М. Грошевого. – Х. : Право, 2002. – 160 с.

7. Ромеу Ф. Р. Уголовный процесс Испании: равенство сторон в досудебных стадиях / Р. Ф. Ромеу // Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 2. – С. 4–18.

8. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса / А. В. Смирнов. – СПб. : ООО «Изд-во «Альфа»«, 2000. – 224 с.

9. Смирнова И. Г. Интерес понятие уголовно-процессуальное / И. Г. Смирнова // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 14–18.

10. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1970. – Т. 2 : Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. – 516 с.

11. Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : моногр. / О. Г. Шило ; Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 472 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.