DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2014.1.62908

Seperate issues of the legislation structural-semantic consolidation : social and legal aspect

Ю. В. Пасмор

Abstract


The article is devoted to the actual theoretical and applied legal problem of the consolidation of the normative and legal acts as methods and techniques of the systematization, ordering of the legislation in the information and legal field of Ukraine. Structural-semantic aspects of the consolidation of the normative-legal acts file has been considered as the strategically direction of the state institutions and social and communication structures activity such as: information centers, scientific and research institutions, codification bureaus, intellect centers, library – analytical centers services. Consolidation as the dialectical process of the thesisanalytical synthetic modeling of information has been used for the design of the harmonious development of the legislation in Ukraine

Keywords


systematization of the legislation; consolidation; unification of legal acts; legal information; social-communication space

References


Бєляков К. І. Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації / К. І. Бєляков // Інформація і право. – 2012. – № 4. – С. 63–73.

Граціанов А. І. Консолідація як форма упорядкування законодавстсва / А. І. Граціанов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 12. – С. 11–13.

Деревянко А. С. Технологии и средства консолидации информации Теорія і практика правознавства. – Вип. 1 (5) / 2014

/ А. С. Деревянко, М. Н. Солощук. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2008. – 432 с.

Дімчогло М. І. Консолідація інформаційного законодавства України : монографія / М. І. Дімчогло, В. А. Ліпкан ; Глобальна організація союзн. лідерства, Акад. безпеки відкритого суспільства, Акад. наук вищ. освіти України ; за заг. ред. В. А. Ліпкан. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. – 416 с.

Калитич Г. І. Консолідація інформації, знань і мудрості як основа проектування гармонійного поступу України / Г. І. Калитич // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 1. – С. 50–55.

Легуша С. М. До визначення поняття та змісту консолідації – форми систематизації законодавства / С. М. Легуша // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К., 2005. – Вип. 10. – С.

–403.

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; Акад. наук вищ. освіти України, Global organization of allied leadership, Academy of open society security. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2012. – 304 с. – (Ordo ordinans).

Луць Л. А. Консолідація як спосіб систематизації нормативно-правових приписів: теоретичні аспекти / Л. Луць // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :

матерали XV регіон. наук.-практ. конф. (4-5 лют. 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 20-21.

Малинников В. А. О классификации информатики и информации

/ В. А. Малинников, И. В. Соловьев, В. Я. Цветков // Materialy VIII mezinarodni vedeckoprakticka conferebce “Efektivni nastroje modernich ved – 2012”. Dil 15. Pravni vedy. Filosofie.

Administrativa. – Praha, 2012. – S. 89–95.

Меленко С. Г. Консолідація як засіб розвитку системи права України / С. Г. Меленко // Ерліхівський збірник. – Чернівці, 2002. – Вип. 3: Наукові доповіді та повідомлення. – С. 114–116.

Меленко С. Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права / С. Г. Меленко // Науковий вісник Чернів. ун-ту. – 2007. – Вип. 385: Правознавство. – С. 29–33.

Меленко С. М. Консолідація: логіко-гносеологічний аналіз / С. М. Меленко // Науковий вісник Чернів. ун-ту. – 2008. – Вип. 478: Правознавство. – С. 10–16.

Меленко С. Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. Г. Меленко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 206 с.

Оніщенко Н. М. Правовий конструктив: проблеми систематизації / Н. М. Оніщенко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 5–8.

Пасмор Ю. В. Напрямки консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки в Україні: соціально-комунікаційний аспект : монографія / Ю. В. Пасмор. – Х. : Юрайт, 2013. – 272 с.

Тітар І. Консолідація як проблема визначення поняття / І. Тітар // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 4. – С. 39–54.

Цветков В. Я. Семантика информации / В. Я. Цветков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2012. – № 10. – С.

–7.

Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2011. – 426 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.