Theoretical and practical aspects of acknowledgment of juridical persons by subject of a crime.

Authors

  • Г. С. Крайник Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5703-4947

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62893

Keywords:

legal entity, subject of crime, measures of the criminal law in relation to legal persons

Abstract

In the article the author has examined questions about advisability of establishing of a criminal responsibility of juridical persons in the legislation of Ukraine. The conclusion is made about prematurity of establishing of a such responsibility.

Author Biography

Г. С. Крайник, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

канд. юрид. наук, асистент кафедри кримінального права

References

Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Ин-т Бизнеса и Права Гос.

образ. учреждения высшего проф. образ. «Орловский государственный технический ун-т / Л.

А. Абашина. – М., 2008. – 25 с.

Бахуринська О. О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог

законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид.

наук : 12.00.08 ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / О. О. Бахуринська. – К., 2007. – 235 с.

Борисов В. І. Кримінальна відповідльність за порушення правил безпеки під час

виконання робіт з підвищеною небезпекою : моногр. / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х. :

Юрайт, 2012. – 296 с.

Борисов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її

напрями / В. І. Борисов // Питання боротьби зі злочинністю. – 2008. – № 15. – С. 68–80.

Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц / Б. В. Волженкин.

– СПб. : Юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ, 1998. – 40 с. – (Серия «Современные стандарты в

уголовном праве и уголовном процессе»).

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / [отв. ред.

В. И. Радченко ; науч. ред. А. С. Михлин]. – М. : Спарк, 2000. – 862 с.

Конвенція ООН «Проти транснаціональної організованої злочинності» / підп.

11.2000 р., ратифік. 04.02.2004 р., набула чинності для України 21.05.2004 р. // Офіційний

вісник України. – 2006. – № 14. – Статті 1055-1056.

Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р. / підп. від імені України

12.2003 р., ратифік. 18.10.2006 р., набрала чинності для України 01.01.2010 р. // Офіційний

вісник України. – 2010. – № 10.– Ст. 506.

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №

– Ст. 141.

Крайник Г. С. Щодо визнання юридичної особи суб’єктом злочинів проти безпеки

виробництва / Г. С. Крайник // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі

злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15.05.2008 р.). – Х. : Право, 2008. –

С. 75–78.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією / підп. від імені України

01.1999 р., ратифік. Україною 18.10.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. –

Ст. 2939.

Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / Ю. В. Баулін,

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-е вид., переробл. і

допов.]. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. : уведений в дію 01.09.2001 р. №

-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Медицький І. Б. Юридична особа як суб’єкт злочину: теоретичні аспекти проблеми

/ І. Б. Медицький // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. тез за

матеріалами IV Міжнар. конф. (Луцьк, 1-2 черв. 2007 р.). – Т. II. – С. 281–284.

Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та

перспективи його застосування : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук :

00.08 / О. О. Михайлов. – К. : Академія адвокатури України, 2008. – 16 с.

Наумов А. В. Предприятие на скамье подсудимых / А. В. Наумов // Сов. юстиция. –

– № 17/18. – С. 3.

Осадчий В. І. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних

осіб / В. І. Осадчий, Е. М. Кісілюк // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій

злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

(М. Львів, 8-9 квітня 2005 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – 2005. – Ч. 1. – С.

–70.

Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове

дослідження : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Ф. Пасєка. –

Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2010. – 20 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук

: 12.00.01 / С. П. Погребняк . – Х., 2009. – 37 с.

Скрипченко Р. І. Юридична особа як суб’єкт злочину / Р. І. Скрипченко //

Харківські студентські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасн.

Всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 10–11 грудня 2009 р.) / за заг. ред. В. Я. Тація. – Х. :

Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 2010. – С. 106–108.

Смітієнко В. І. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у реформованому

законодавстві України / В. І. Смітієнко, Г. І. Агафонов // Экономика. Финансы. Право. –

– № 1. – С. 45–54.

Таш’ян Р. І. Юридична особа як суб’єкт злочину / Р. І. Таш’ян // Розвиток

української правової системи за роки незалежності : тези доп. і наук. повідомл. студ. наук.

конф. за підсумками наук.-дослід. роботи за 2002/2003 навч. рік. – Х. : Нац. юрид. академія

України імені Ярослава Мудрого, 2003. – С. 166-167.

Уголовный кодекс Азербайджанской республики / научн. ред., предисл. д-ра

юрид. наук, проф. И. М. Рагимова ; пер. с азербайджанского Б. Е. Аббасова. – СПб. : Юрид.

центр Пресс, 2001. – 325 с.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. д-ра юрид. наук,

проф. А. И. Коробеева ; пер. с китайского Д. В. Вичикова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001.

– С. 20-21.

Уголовный кодекс Республики Болгария / научн. ред. канд. юрид. наук, проф.

А. И. Лукашова ; пер. с болгарского канд. юрид. наук Д. В. Милушева (Республика

Молдова), канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова (Республика Беларусь) ; вступ. статья

Й. И. Айдарова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 298 с.

Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от

06.1997 г. № 167 / предисл. министра юстиции Республики Казахстан д-ра юрид. наук,

проф. И. И. Рогова // Ведомости Парламента РК. – 1997. – № 15-16. – Ст. 211. – СПб. : Юрид.

центр Пресс, 2001. – 466 с.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Федорова. – СПб. :

Юрид. центр Пресс, 2001. – 410 с.

Уголовный кодекс Туркменистана в ред. от 10.05.2010 г. № 104–IV, вступил в силу

с 01.07.2010 г. – Ашхабад, 2010. – 456 с.

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищих

навч. закладів / П. Л. Фріс. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

http://ivpz.org/

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

How to Cite

Крайник, Г. С. (2016). Theoretical and practical aspects of acknowledgment of juridical persons by subject of a crime. Theory and Practice of Jurisprudence, 1(3), 17. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62893

Issue

Section

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY