DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62893

Theoretical and practical aspects of acknowledgment of juridical persons by subject of a crime.

Г. С. Крайник

Abstract


In the article the author has examined questions about advisability of establishing of a criminal responsibility of juridical persons in the legislation of Ukraine. The conclusion is made about prematurity of establishing of a such responsibility.

Keywords


legal entity; subject of crime; measures of the criminal law in relation to legal persons

References


Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Ин-т Бизнеса и Права Гос.

образ. учреждения высшего проф. образ. «Орловский государственный технический ун-т / Л.

А. Абашина. – М., 2008. – 25 с.

Бахуринська О. О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог

законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид.

наук : 12.00.08 ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / О. О. Бахуринська. – К., 2007. – 235 с.

Борисов В. І. Кримінальна відповідльність за порушення правил безпеки під час

виконання робіт з підвищеною небезпекою : моногр. / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х. :

Юрайт, 2012. – 296 с.

Борисов В. І. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її

напрями / В. І. Борисов // Питання боротьби зі злочинністю. – 2008. – № 15. – С. 68–80.

Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц / Б. В. Волженкин.

– СПб. : Юрид. ин-т Ген. прокуратуры РФ, 1998. – 40 с. – (Серия «Современные стандарты в

уголовном праве и уголовном процессе»).

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / [отв. ред.

В. И. Радченко ; науч. ред. А. С. Михлин]. – М. : Спарк, 2000. – 862 с.

Конвенція ООН «Проти транснаціональної організованої злочинності» / підп.

11.2000 р., ратифік. 04.02.2004 р., набула чинності для України 21.05.2004 р. // Офіційний

вісник України. – 2006. – № 14. – Статті 1055-1056.

Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р. / підп. від імені України

12.2003 р., ратифік. 18.10.2006 р., набрала чинності для України 01.01.2010 р. // Офіційний

вісник України. – 2010. – № 10.– Ст. 506.

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №

– Ст. 141.

Крайник Г. С. Щодо визнання юридичної особи суб’єктом злочинів проти безпеки

виробництва / Г. С. Крайник // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі

злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (м. Харків, 15.05.2008 р.). – Х. : Право, 2008. –

С. 75–78.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією / підп. від імені України

01.1999 р., ратифік. Україною 18.10.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. –

Ст. 2939.

Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / Ю. В. Баулін,

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-е вид., переробл. і

допов.]. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. : уведений в дію 01.09.2001 р. №

-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Медицький І. Б. Юридична особа як суб’єкт злочину: теоретичні аспекти проблеми

/ І. Б. Медицький // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. тез за

матеріалами IV Міжнар. конф. (Луцьк, 1-2 черв. 2007 р.). – Т. II. – С. 281–284.

Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та

перспективи його застосування : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук :

00.08 / О. О. Михайлов. – К. : Академія адвокатури України, 2008. – 16 с.

Наумов А. В. Предприятие на скамье подсудимых / А. В. Наумов // Сов. юстиция. –

– № 17/18. – С. 3.

Осадчий В. І. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних

осіб / В. І. Осадчий, Е. М. Кісілюк // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій

злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

(М. Львів, 8-9 квітня 2005 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – 2005. – Ч. 1. – С.

–70.

Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове

дослідження : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Ф. Пасєка. –

Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2010. – 20 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук

: 12.00.01 / С. П. Погребняк . – Х., 2009. – 37 с.

Скрипченко Р. І. Юридична особа як суб’єкт злочину / Р. І. Скрипченко //

Харківські студентські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. учасн.

Всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 10–11 грудня 2009 р.) / за заг. ред. В. Я. Тація. – Х. :

Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 2010. – С. 106–108.

Смітієнко В. І. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у реформованому

законодавстві України / В. І. Смітієнко, Г. І. Агафонов // Экономика. Финансы. Право. –

– № 1. – С. 45–54.

Таш’ян Р. І. Юридична особа як суб’єкт злочину / Р. І. Таш’ян // Розвиток

української правової системи за роки незалежності : тези доп. і наук. повідомл. студ. наук.

конф. за підсумками наук.-дослід. роботи за 2002/2003 навч. рік. – Х. : Нац. юрид. академія

України імені Ярослава Мудрого, 2003. – С. 166-167.

Уголовный кодекс Азербайджанской республики / научн. ред., предисл. д-ра

юрид. наук, проф. И. М. Рагимова ; пер. с азербайджанского Б. Е. Аббасова. – СПб. : Юрид.

центр Пресс, 2001. – 325 с.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. д-ра юрид. наук,

проф. А. И. Коробеева ; пер. с китайского Д. В. Вичикова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001.

– С. 20-21.

Уголовный кодекс Республики Болгария / научн. ред. канд. юрид. наук, проф.

А. И. Лукашова ; пер. с болгарского канд. юрид. наук Д. В. Милушева (Республика

Молдова), канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова (Республика Беларусь) ; вступ. статья

Й. И. Айдарова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 298 с.

Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от

06.1997 г. № 167 / предисл. министра юстиции Республики Казахстан д-ра юрид. наук,

проф. И. И. Рогова // Ведомости Парламента РК. – 1997. – № 15-16. – Ст. 211. – СПб. : Юрид.

центр Пресс, 2001. – 466 с.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Федорова. – СПб. :

Юрид. центр Пресс, 2001. – 410 с.

Уголовный кодекс Туркменистана в ред. от 10.05.2010 г. № 104–IV, вступил в силу

с 01.07.2010 г. – Ашхабад, 2010. – 456 с.

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищих

навч. закладів / П. Л. Фріс. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

http://ivpz.org/

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555