The problem of definition of the object of state control in the sphere of legal turnover of narcotic drugs in Ukraine.

Authors

  • О. М. Шевчук Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4864-7316

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62868

Keywords:

state control, the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

Abstract

The article is devoted to the issues, associated with the definition of an object of state control in the sphere of legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in Ukraine. The notions of and defined the object, the subject of state control in the sphere of legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursor

Author Biography

О. М. Шевчук, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

References

Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : дис. ... д-ра юрид. наук : 12. 00. 07 / Ольга Федорівна Андрійко. – К., 1999. – 390 с.

Апель А. Л. Легальный оборот наркотических средств, и психотропных веществ и прекурсоров : учеб. пособ. / [А. Л. Апель, Н. С. Бабянская ; под ред. М. Х. Гельдибаева]. – СПб. : СЗ ИПК ФСКН России, 2007. – 116 с.

Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях / С. Б. Белогуров. – СПб. : Невский Диалект, 2000. – 240 с.

Белобжецкий И. А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И. А. Белобжецкий. – М. : Финансы, 1979. – 160 с.

Відом. Верх. Ради України. 6. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. ... д-ра юрид. наук : 12. 00. 07 / Володимир Миколайович Гаращук. – Х., 2003. – 412 с.

Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – М. : Юрид. лит., 1972. – 258 с.

Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности : моногр. / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М. : Юрид. лит., 1987. – 176 c.

Гриненко І. М. Правоохоронне забезпечення легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / І. М. Гриненко // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/period/article/3160/%C3.

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года : междунар. док. от 30.03.1961 р. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 995_177.

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин : міжнар. док. від 20.12.1988 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_096.

Куций O. B. Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні / O. B. Куций // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http//www.nbuv.gov.ua/ porta l/ soc_gum/vkhnuvs/2012_58/58/38.pd.

Контролирующие органы и организации России: компетенция и полномочия / под ред. А. П. Гуляева. – М. : МАЭП ; ИИК «Калита», 2000. – 208 с. 10

Модельний закон для держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори : міжнар. док. від 16.11.2006 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_g21.

Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / [под. ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко]. – Х. : Торсинг, 2000. – 432 с.

Настюк В. Я. До проблеми обговорення національної стратегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року) / В. Я. Настюк, О. М. Шевчук [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://narko.gov.ua/komnarko/uk/publish/article/97356.

Насонов А. Н. Административно-правовое регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ : дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / Александр Николаевич Насонов. – М., 2008. – 202 с.

Офіц. вісн. України. 19. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): моногр. /[Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош та ін.; за заг. ред. Ю. В. Бауліна, Л. В. Дорош]. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

Протидія незаконному обігу наркотиків: історія, практика, законодавство: навч. посіб. [Д. Й. Никифорчук, О. М. Стрільців, М. С. Хруппа; за ред. О. М. Джужи]. – К.: КНТ. – 2006. – 240 с.

Роганов С. А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционнного наркобизнеса / С. А. Роганов. – СПб.: Изд. Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», – 2005. – 549 с.

Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юрист, 2002. – 776 с.

Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: моногр. / Є. В. Фесенко. – Л.: Атіка, 2004. – 280 с.

Харитонов О. Легальний обіг наркотичних засобів: до яких меж? / О. Харитонов // Юридична газета. – 2007. – № 17. – 26 квітня.

How to Cite

Шевчук, О. М. (2016). The problem of definition of the object of state control in the sphere of legal turnover of narcotic drugs in Ukraine. Theory and Practice of Jurisprudence, 1(3), 14. https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62868

Issue

Section

ADMINISTRATIVE LAW AND INFORMATION