DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62858

Pаrаdigm renovation of the activity of environmental protection in the context of european integration of Ukraine as the substantial factor in the formation of the system of ecolegal education

В. О. Захарова

Abstract


The article defines the necessity of paradigm renovation of activity of environmental protection, including adaptation of Ukrainean environmental legislation with EU legislation as a substantial factor in the formation of the system of ecolegal education and also discusses the main problems on the road to European integration in the field of environmental protection

Keywords


legal providing; European integration; ecolegal education; ecosophy of law

References


Вершило Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития / Н. Д. Вершило ; под ред. М. М. Бринчука. – М. : Формула права, 2008. – 320 с.

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен ; пер. з англ. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.

Екосередовище і сучасність. Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовим полем : монографія : у 9 т. / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач,

П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2007. – Т. 7. – 611 с.

Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС) : монографія / В. И. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 368 с.

Маєр-Абіх К. М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / К. М. Маєр- Абіх ; пер. з нім. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2004. – 196 с.

Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://eurodocs.sdla.gov.ua/DocumentView/tabid/28/ctl/Edit/mid/27/ID/10006022/Lang/Default.aspx.

Правове виховання в сучасній Україні / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.

Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. –К. : Б. в., 2007. – 579 с.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.

gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2818-17.

Про стан законності в державі за 2009 рік (відповідно до статті 2 Закону України «Про прокуратуру») [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.gp.gov.ua/ua/vlada.html?_m=publications&t=rec &id=36585.

Стеценко О. Защита экологических прав в Европейском Союзе [Электрон. ресурс] / О. Стеценко // Юридическая практика. – 2006. – № 45. – Режим доступа :

http://www.yurpractika.com/article.php?id=10006759.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=998_012.

Шефель С. В. Екософія права / С. В. Шефель // Наук. зап. Харків. ун-ту Повітр. Сил. – Х. : ХУПС, 2008. – Вип. 1 (30). – С. 18–24. – (Соц. філософія, психологія).

Inwestycje w ochronie środowiska. Rozmowa z Jerzym Swatoniem, ministrem środowiska [Електрон. ресурс] // Geoland. –– Режим доступу : http://www. geoland.pl/dodatki/energia_xl/ms.html.

Treaty on European Union (Maastricht, 7 February 1992) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.eua.ly/treaty_european_union_maastricht_february_1992-020302469.html.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555