The international legal standards in legal regulation of hunting in Ukraine

В. В. Овдієнко

Abstract


The modern condition and development trends of hunting legal regulation in Ukraine were analyzed taking into account the compliance with international legal standards of special use of animal world. Suggested to consider the implementation of the international legal standards of hunting as necessary component for ensuring the rational use, reproduction and protection of hunting resources. It is concluded about the necessity of further reforming the national legislation in the sphere of hunting with the aim of bringing its state in compliance with the basic principles on which the system of international legal standards of special use of wild fauna is based.

Keywords


international legal standard; the norms of international law; stable use of components of biological diversity; approximation of rules of hunting; prohibited means and methods of use of wild fauna; adaptation of legislation

References


Лозо В. И. Становление экологической стратегии ЕС и ее отражение в политико- правовой системе Украины / В. И. Лозо // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 86. – С. 11–20. 9

Вітовська І. В. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / І. В. Вітовська ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2004. – 185 с.

Зуєв В. А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.06 / В. А. Зуєв ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 215 с.

Верланов С. О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. О. Верланов ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2008. – 203 с.

Андрусевич А. О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Л., 2009. – 203 с.

Онищук О. О. Адміністративно-правова діяльність суб’єктів владних повноважень по боротьбі з браконьєрством : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Онищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 225 с.

Лозо В. І. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. І. Лозо ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 468 с.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі [Електрон. ресурс] : [м. Берн (Швейцарія), 19 верес. 1979 р.] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу ред. 29.10.1996 : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_032. – Заголовок з екрана.

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [Електрон. ресурс] : [м. Київ (Україна), 22 трав. 2003 р.] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_164. – Заголовок з екрана.

Шарапова С. В. Міжнародні правові стандарти екологічного моніторингу в Україні / С. В. Шарапова // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. – Х., 2006. – Вип. 84. – С. 112–117.

Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики : дис. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. К. Матвійчук. – К., 2008. – 511 с.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : ратифікована Законом України від 10 листоп. 1994 р. № 237/94-ВР // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.

Парламентський вимір європейської інтеграції / Верхов. Рада України, Ком. з питань європ. інтеграції, Ін-т соц.-екон. стратегій ; [кол. авт.: Бурячок Т. О., Запатріна І. В., Кравченко В. О. та ін. ; під ред. Плачкової С. Г.]. – К. : Нора-прінт, 2005. – 112 с.

Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : затв. постановою Каб. Міністрів України від 16 серп. 1999 р № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1629-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Куровська І. А. Розв’язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських співтовариств : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.11 / І. А. Куровська ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2007. – 198 с.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Про тваринний світ : Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. – № 2. – Ст. 47. 10

Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1478-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. – Ст. 442.

Правила організації полювання та надання послуг іноземним мисливцям : затв. наказом Держ. ком. ліс. госп-ва України від 9 верес. 1999 р. № 83 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – С. 318.

Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин : Указ Президента України від 23 трав. 2005 р. № 837/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 черв. (№ 105).


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62855

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555