DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62839

Legislative problems of common nature management law provision

Г. В. Анісімова

Abstract


In the article the complex research of legal categories was done, related to problems of ensuring the rights of common nature management, the features of correlations between environmental rights and responsibilities are reviewed. The attempt is done to analyze specifics and particularities of natural rights influence towards update of environmental legislation, considering world experience and existing international standards

Keywords


natural environmental rights and duties; environmental rights and duties; ecological relations; the environment law; environmental legislation; the state ecological policy; Natural Environmental Law

References


Анісімова Г. В. Деякі особливості реалізації природних прав при використанні земель загального користування / Г. В. Анісімова // Проблеми законності : академ. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2009. – Вип. 105. – С. 95–106.

Анісімова Г. В. Особливості реалізації природного права при використанні земель / Г. В. Анісімова // Проблеми законності : академ. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2007. – Вип. 86. – С. 138–147.

Відомості Верховної Ради України.

Комарницький В. М. Право спеціального природокористування : монографія / В. М. Комарницький ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 424 с.

Офіційний вісник України. 6. Офіційний портал Верховної Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/78764.html.

Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 577-р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/577-2011- %D1%80.

Удинцев В. А. История обособления торгового права : монографія / В. А. Удинцев. – К. : Тип. Император. Ун-та Св. Владимира, 1900. – 216 с.

Шахов В. С. Стан та перспективи розвитку інституту права загального природокористування в сучасному екологічному законодавстві / В. С. Шахов // Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України : зб. тез наук. доп. учасн. «круглого столу» (9 лист. 2012 р.). – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – С. 67–69.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555