DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62823

THE LEGAL REGIME OF LANDSCAPES AS AN ACTUAL DEVELOPMENT DIRECTION OF ENVIRONMENTAL LAW OF UKRAINE

О. В. Лозо

Abstract


The current state of the legal framework in the field of landscape management is characterized by fragmentation and the lack of a systematic approach. Theoretical and practical development of the legal regime of of landscapes in Ukraine and the European Union form а new direction of development in environmental law.

Keywords


environmental law; the landscape; the legal regime; European integration

References


Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Стратегія Ради Європи (Софія, 23-25 жовтня 1995 р.) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_711.

Європейська ландшафтна конвенція від 20.10.2000 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154.

Єлькін С. В. Категорія «ландшафт» у земельному та екологічному законодавстві України та інших держав / С. В. Єлькін // Ученые записки Таврического нац. ун-та им.

В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 161–168.

Коссе Д. Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співідношення / Д. Д. Коссе // Держава і право. – 2009. – № 44. – С. 25–31.

Міністерство охорони навколишнього середовища Данії / Офіц. сайт [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.naturstyrelsen.dk/International/English/About/.

Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки : Закон України від 21.09.2000 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14.

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 06.1991 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р.

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.

Результат розгляду проекту Закону України «Про ландшафти» / Офіційний сайт

Верхов. Ради України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/z_pd_list_n?zn=5198.

Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и ф-в / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М. : Изд. группа «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. – с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555