DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62812

Legal issues of state support wholesale market for agricultural products

І. О. Прогляда

Abstract


This article analyzes the legal issues of state support the establishment and operation of wholesale markets of agricultural products. Is the definition of the category of «public support wholesale markets of agricultural products», its actions have been classified by the legislation of Ukraine.

Keywords


market; agricultural products; agricultural products wholesale market; government support

References


Батигіна О. М. Правові новації у сфері функціонування оптових ринків

сільськогосподарської продукції в Україні / О. М. Батигіна // Правові проблеми переходу до

інноваційної моделі економічного розвитку України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Полтава, 25 лист. 2011 р.). – Полтава : ТОВ «Фірма Техсервіс», 2011. – С. 13–15.

Ващишин М. Я. Оптові ринки сільськогосподарської продукції як суб’єкти аграрного права / М. Я. Ващишин // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила, В. І. Семчика. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2012. – С. 37–40.

Відомості Верховної Ради України.

Гребенюк М. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М. Гребенюк //

Юридична Україна. – 2009. – № 12. – С. 161–166.

Курман Т. В. До питання про правове регулювання державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. В. Курман // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 97. – С. 97–101.

Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06. – К. :

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008. – 210 с. 7. Офіційний вісник України.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555