DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.62795

The some problems of state registration in the field of the inherited legal relationships

О. П. Печений

Abstract


In the article the problems of state registration are analysed as the multidimensional phenomenon which touches as civil laws, including a right on an inheritance, right of ownership, so legal facts. The questions of state registration are probed in the sphere of inheritance, in particular complications of decision of moment of origin of right of ownership on the real estate at an inheritance. Correlation of right is analysed on an inheritance and ownership rights.

Keywords


right to inheritance; right of ownership; state registration; real estate

References


Гвоздик П. О. Проблеми позову про визнання права власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини / П. О. Гвоздик, С. О. Бородовський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 1. – С. 92–105.

Дьоміна О. О. Момент виникнення прав за правочинами, що підлягають державній реєстрації: еволюція законодавчого підходу / О. О. Дьоміна, І. С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 84–89.

Отрош І. М. Право власності на об’єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Інна Михайлівна Отрош ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2012. – 16 с.

Печеный О. П. Проблемы регистрации прав и удостоверения фактов в сфере наследственных правоотношений / О. П. Печеный // Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского права : сб. статей / [рук. авт. кол. и отв.ред. д.ю.н. М. А. Рожкова]. – М. : Статут, 2013. – С. 239–249.

Постанова Верховного Суду України від 23.01.2013 р. Справа № 6-164цс12 [Електрон. ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу :

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29023880.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45274.

Спасибо-Фатєєва І. В. Значення державної реєстрації для цивільних правовідносин / І. В. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2012. –№ 4. – С. 159–171.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555