On basis of the acquisition of property by religious organizations

Authors

  • В. Ф. Піддубна Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків http://orcid.org/0000-0001-6532-9884

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.62778

Keywords:

religious organizations, places of worship, free use, the return of the property, guard the contract, the monuments of history and culture

Abstract

This article discusses the issues related to the transmission of religious buildings and property owned by the state or municipal property in the free use and free return of property of religious organizations.

Author Biography

В. Ф. Піддубна, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2

References

Бірюкова Т. А. Комментарий к Закону РФ от 30.11.2010 р. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» [Электрон. ресурс] / Т. А. Бирюкова, М. Н. Сикачев. – Режим доступа : www.bapt.ru/justice/48-ground/322-comment.

Васін М. Судові перспективи повернення споруд і майна культового призначення релігійним організаціям [Електрон. ресурс] / М. Васін. – Режим доступу :www.irs.in.ua/index.php.

Василець О. М. Реституція церковного майна: міжнародний та вітчизняний досвід [Електрон. ресурс] / О. М. Василець. – Режим доступу :

http//archive.nbuv.gov.ua/portal/4/28 pdf.

Грудницька С. М. Захист права власності і господарювання релігійних організацій / С. М. Грудницька, Н. О. Бардашевич // Часопис Академії адвокатури. – 2009. –№ 2. – С. 1–7

Друзенко Г. Реституція по-українські: відновлення історичної справедливостіичи пастка для церкви [Електрон. ресурс] / Г. Друзенко. – Режим доступу :www.justinian.com.ua/

Звернення Всеукраїнської Ради Церков до Президента щодо державно-конфесійних відносин від 23.05.2013 р. № 181 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :religions.unian.net/ukr/detail/14855.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0283-04.

Ильичев М. В. Русская Православная Церковь и право: комментарий / М. В. Ильичев – М. : БЕК, 1999. – 464 с.

Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства [Електрон. ресурс] / В. Ю. Лешан. – Режим доступу : www.religstud/Osnovy-religstud/pdf.

Лилак Д. Судовий захист майнових прав релігійних організацій / Д. Лилак // Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К. : Право, 1996. – С. 157–166.

О монастирях в СССР : постановление Совета Министров СССР от

10.1958 г. № 1159 // Сборник документов и материалов о религии и церкви. – К., 1983. – С. 90-91.

Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви : Декрет Тимчасового Робітничо-селянського Уряду України від 22.01.1919 р. // Сборник документов и материалов о религии и церкви. – К., 1983. – С. 63–65.

Про духовні училища і семінарії : постанова народного комісаріату освіти України від 15.02.1919 р. // СУ УССР. – 1919. – № 10. – Ст. 127.

Про передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання народного комісаріату соціального забезпечення : Декрет Ради народних комісарів України від 17.05.1919 р. // СУ УССР. – 1919. – Ч. 2. – Ст. 38.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04. 1991 р. № 987-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна: Указ Президента України від 04.03.1992 р. № 125 // Укази Президента України. – 1997. – Т. 1. –С. 786.

Про повернення релігійним організаціям культового майна : розпорядження Президента України від 22.06.1994 р. № 53-94-рп [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/53/94-pn.

Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» : роз’яснення Вищого арбітраж. Суду України від 29.02.1996 р. № 02-5/109 // Право України : Правовісник. – 1998. – № 1 (4). – С. 158–165.

Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями і іншим майном, що є державною власністю : постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1699 // Офіц. вісник України. – 2003. – № 45.– Ст. 235.

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. № 1805 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини : постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1768 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-2001-n.

Про використання культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям : постанова Кабінету Міністрів від 09.08.2001 р. № 1005 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1544

Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям: постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 137 //Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 294.

Рибачук М. Проблема реституції церковного майна / М. Рибачук // Політичний менеджмент: український наук. журн. – 07/2003. – № 3. – С. 82–91.

Статут про управління Української Православної Церкви [Електрон. ресурс]. –Режим доступу : orthodox.org.ua/page/statut-upts.

Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2009 р. у справі № 10/226-09 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : jurportal.org/write/6934106.

Цивільне право : підруч. : у 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2012. – Т. 2.– 816 с.

Черленяк Н. І. О передаче имущества религиозного значения религиозным оранизациям [Электрон. ресурс] /

Issue

Section

CIVIL, COMMERCIAL AND LABOR LAW