DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62732

To the question about the sources of civil law, regulative relation on indemnification of moral damage.

С. Є. Сиротенко

Abstract


The separate vexed questions of application of civil legislation national courts are considered in relations for indemnifications of moral harm, and also uses of decisions of the European court on human rights as a source of right in the indicated legal relationships.

Keywords


indemnification of moral harm; source of civil law; application of practice of the European court; to on

References


Зайцев Ю. Потреба використання практики Європейського суду з прав людини / Ю. Зайцев // Практика Європейського суду з прав людини : Рішення. Коментарі. – К. : Український центр правничих студій, 2002. – № 3 (15).

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.

Ісмайлов К. Ю. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на систему джерел права України / К. Ю. Ісмайлов // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук пр. // Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. Вип. 51. – С. 71–76.

Мак Брайд Джеремі. Юридична сила рішень Європейського суду і справедлива сатисфакція / Джеремі Мак Брайд. // Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – С. 853–855.

Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004. – 264 с.

Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав людини та основних свобод на держави-члени Ради Європи / П. Рабінович // Право України. – 2000. – № 11.

Рабінович П. Практика Страсбурзького суду як орієнтир діяльності конституційних судів з імплементації міжнародних стандартів прав людини / П. Рабінович // Вісник Конституційного Суду України. 2005. – № 6. – С. 34 – 40.

Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве : учеб. пособие. – Л. : ЛГУ, 1983. – 414 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2006. – 848 с.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР / Офіц. сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80.

Рішення Верховного Суду України. Офіційне видання, 2004.

У рішенні по справі «Новоселецький проти України» від 22 лютого 2005 р. (пункти 22, 76) Європейський Суд з прав людини був «особливо здивований» відхиленням позову національним судом про відшкодування шкоди з посиланням на те, що «відшкодування моральної шкоди у житлово-правових спорах законом не передбачено» // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 31. – Ст. 1917.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555