The reasonableness among the principles of the law-application process

К. О. Мандрикова

Abstract


The main requirements for the process of law application are described in the article. The author analyzes the principle of reasonableness in the system of law-enforcement. The importance of reasonableness in the common law countries is discussed.

Keywords


the principle; enforcement; the requirements; the reasonableness; rules of law; the proportionality

References


Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : БЕК, 1995. – 320 с.

Барак Аарон. Судейское усмотрение / Аарон Барак. – М. : НОРМА, 1999. –376 с.

Бочаров Д. О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми :проблемні лекції / Д. О. Бочаров – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 73 с.

Венгеров А. Б. Теория государства и права : Учебник для юридических вузов /А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 с.

Гілі Патрік. Стриманість у карному праві / Патрік Гілі // Нариси з

законопроектування / за ред. Р. К. Бержерона. – Оттава : Центр правової реформи і законопроектних робіт, 1999. – 1069 с.

Загальна теорія держави і права : підруч. / за ред.: М. В. Цвіка,

О. В. Петришина ; Національна юридична академія України імені Я. Мудрого. – Х. : Право,2009. – 584 с.

Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / О. В. Зайчук,Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Карпен Ульріх. Процес виконання закону // Карпен Ульріх. Нариси з нормотворення (міжнародний досвід). – Кн. 2 / Укр.-канад. програма з нормотворення. – К. :Укр. шк. навчання нормопроектувальників, 2000. – С. 132–282.

Мадіссон В. Правозастосування як різновид соціальної дійсності: законність і справедливість / В. Мадіссон, В. Шахов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 280–287.

Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. /Б. В. Малишев. – К. : Реферат, 2010. – 260 с.

Михалко І. С. Принцип раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених і Європейські пенітенціарні правила /І. С. Михалко // Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 травня 2009 р. / редкол. В. І. Борисов [та ін.]. – Х. : Право, 2009. – С. 173–176.

Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм: монография /П. Е. Недбайло. – М. : Юрид. лит, 1960. – 511 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) :моногр. / С. П. Погребняк ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2008. – 240 c.

Погребняк С. П. Принцип пропорційності в судовій діяльності // Філософія права і загальна теорія права / С. П. Погребняк. – 2012. – № 2. – С. 49–55.

Правоприменение: теория и практика / отв. ред. Ю. А. Тихомиров. – М. : Формула права, 2008. – 432 с.

Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія /А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович,В. С. Смородинський, О. В. Стовба / відп. ред. В. С. Бігун. – К., 2009. – 316 с.

Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права / С. Прийма // Вісник Національної академії правових наук України. – 2012. – № 3 (70). – С. 34–43.

Теорія держави і права : посіб. для підготовки до держ. іспитів / за заг. ред.О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Ушаков А. А. Социально-управленческая природа применения права /А. А. Ушаков, В. П. Реутов // Применение советского права : сб. научн. тр. – Вып. 30. –Свердловск, 1974.

Циппеліус Р. Юридична методологія / Рейнольд Циппеліус. – Чернівці : Рута,2003. – 168 с.

Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учеб. для вузов /

А. Ф. Черданцев. – М. : Юрайт, 2000. – 422 с.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / С. Шевчук. – К. : Укр. центр правнич. студій, 2001. – 296 с.

Шлинк Бернхард. Пропорциональность. К проблеме баланса фундаментальных прав и общественных целей / Бернард Шлинк // Сравнительное конституционное обозрение.– 2012. – № 2 (87). – С. 56–76.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.62731

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555