DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.2.62728

Theoretical and legal aspects of interaction between national and supranational legal systems in globalization: towards problem statement

М. В. Саннікова

Abstract


This paper is devoted to the theoretical and legal aspects of the interaction of legal Ukraine supranational jurisdictions. The main attention is paid to areas such as interaction, determines the factors that caused it. The changes in the legal system, the system of sources of law and forms of external expression.

Keywords


the legal system; globalization; law; sources of law; the forms of law

References


Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе / С. С. Алексеев. –М. : Юрид. лит., 1971. – 221 с.

Журавський В. С. Правова система – інтегративна категорія правової науки / В. С. Журавський, Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – Х. : Право, 2008. – С. 546–569.

Зібрання чинних міжнародних договорів України : Офіційне видання / за заг. ред.Б. І. Тарасюк. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2006. – 744 с.

Карвацька С. Б. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід і сучасна практика / С. Б. Карвацька, С. Г. Меленко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Вип. 365. Правознавство. – Чернівці :Рута, 2006. – С. 39–43.

Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.04 : господарське право, господарсько-процесуальне право / В. В. Кудрявцева. – Х. : Б. в., 2010. – 20 с.

Кудрявцева В. В. Концептуальні засади кодифікації інвестиційного законодавства України / В. В. Кудрявцева // Державне будівництво та місцеве самоврядування / голов. ред.Ю. П. Битяк [та ін.]. – Вип. 17. – Х. : Право, 2009. – С. 175–185.

Кудрявцева В. В. Інвестиційний кодекс України як логічний результат розвитку законодавства / В. В. Кудрявцева // Актуальні проблеми правознавства : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів : до 200-річчя Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2004. –С. 89–91.

Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні : моногр. / Н. М. Оніщенко. –К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. – 132 с.

Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток /

В. С. Журавський [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Журавський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

Удовика Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір : моногр. / Л. Г. Удовика. – Х. : Право, 2011. – 552 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.