DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62724

To the question about the subjects of responsibility for harm, caused persons, not attaining majority

І. В. Бурлака

Abstract


The article analyzes the peculiarities of civil liability for the damage caused by individuals who are under the age adulthood. In particular, there are proposals to refine the list of entities
obligated according to the law to compensate the damage caused by the above-mentioned individuals.

Keywords


damage; liability to compensate for damage; delicts; underage persons; minor children

References


Кузнецова Л. Г. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних / Л. Г. Кузнецова, Я. Н. Шевченко. – М., 1968.

Логвінова М. В. Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. / М. В. Логвінова. – К., 2006. – 22 c.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : у 4 т. / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 3. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Ін-т юрид. дослідж., 2005. – 928 с.

Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування : затв. наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді від 21.09.2004 р. № 747/460 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://krissti.com.ua.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 6.

Рішення Оріхівського районного суду Запорізької області від 15.02.2007 р. Справа №2-202/07 2007 рік [Електрон. ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/828103.

Рішення Снігурівського районного суду Миколаївської області від 19.10.2010 р. Справа № 2-638/2010 р. [Електрон. ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/11849460.

Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. І. В. Жилінкової. – Х. : Ксилон, 2008. – 855 с.

Спиглазова Н. М. Некоторые вопросы ответственности за вред, причиненный малолетними / Н. М. Спиглазова // Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводства : межвуз. темат. сб. – Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 1981. – С. 83–90.

Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 16.05.2007 р. [Електрон. ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/728042.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, ред. від 19.01.2013 р. [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.