DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2013.1.62712

The evolution of the parliamentary apparatus in Ukraine.

Н. С. Погребняк

Abstract


The basic stages, features and problems of the evolution of the Apparatus of the Parliament in Ukraine have been investigated in the article. The trends and patterns of changes of it status on different stages of the development were identified. The conclusion was made about the permanent process of the improvements of the Apparatus in the direction of institutional and functional expansion.

Keywords


Apparatus; Secretariat; Parliament; evolution; the Supreme Council of Ukraine

References


Бандурка О. М. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток : моногр. / О. М. Бандурка, Ю. Д. Древаль. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1999. – 288 с.

Дмитрасевич Н. О. Становлення та функціонування органів представницької влади в УСРР (1919 – 1922 рр.) / Н. О. Дмитрасевич // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010/1. – С. 47.

Єрмолаєв В. М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження) : моногр. / В. М. Єрмолаєв ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2005. – 272 с.

Іванова А. Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії : дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Анастасія Юріївна Іванова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 221 с.

Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації життя до сьогодення : моногр. / авт. кол. : В. А. Смолій (кер.), О. Г. Аркуша, Т. А. Бевз, О. Д. Бойко [та ін.] ; ред. рада : В. М. Литвин (голова), В. О. Зайчук, В. Б. Яловий / Ін-т історії НАН України. – К. : Дніпро, 2010. – Т. І – ІІІ. – 636 с.

Крылов Б. С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность парламента и парламентаризма на современном этапе / Б. С. Крылов. – М. : Изд-во ин-та междунар. отношений, 1963. – 355 с.

Малиновський В. Я. Державне управління / В. Я. Малиновський : навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

Панашенко В. Козацька старшина і знатні військові товариші / В. Панашенко // Україна – козацька держава (ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах) / В. В. Недяк (упор.-уклад.), О. М. Апанович, М. М. Біляшівський, В. А. Брехуненко [та ін.] ; за ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук / НАН України. – К. : Емма, 2005. – С. 580-581.

Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів (ВУЦВК), 12 жовтня 1924 р. // ЗУ УСРР. – 1924. – № 45. – Ст. 276 // Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для юрид. вищих навч. закл. і ф-тів : у 2 т. – Т. 2. (Лютий 1917 р. – 1996 р.) / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький ; за ред. чл.-кор. Академії правових наук України В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 252-253.

Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України : Закон України від 01.02.2000 р. № 1420-ХІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 8. – Ст. 52.

Про структуру апарату Верховної Ради України [Електрон. ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 20.04.2000 р. № 1678-III. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1678-14.

Протокол № 9 Української Центральної Ради : повідомлення про створення Центральної Ради // Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 1. – 19 берез. // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – Т. 1. (4 березня – 9 грудня 1917 р.) / НАН України, Ін-т історії України, Центральний державний архів органів влади і управління України ; ред. кол. : В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 45.

Протокол засідання Комітету Центральної Ради № 32 від 01.05.1917 р. // Протоколи засідань Комітету Центральної Ради (№ 30 – 34 ; 26 квітня – 5 травня 1917 р.) – Ф. 1115. оп. 1. спр. 16, арк. 7-8. Оригінал // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – Т. 1. – 4 березня – 9 грудня 1917 р. / НАН України, Ін-т історії

України, Центральний державний архів органів влади і управління України ; ред. кол. : В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 80.

Протокол № 54 від 25.06.1917 р. // Матеріали і документи п’ятої сесії Центральної Ради. № 49 – 60 (20 червня – 1 липня 1917 р.) // Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 14. – серп. // Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – Т. 1. (4 березня – 9 грудня 1917 р.) / НАН України, Ін-т історії України, Центральний державний архів органів влади і управління України ; ред. кол. : В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1996. – С. 127.

Рум’янцев В. О. З досвіду роботи сесій Всеукраїнського ЦВК у 20-ті роки / В. О. Рум’янцев // Проблеми політичної історії України : вісн. Харків. ун-ту. – № 381. – Х., 1994. – С. 53–61.

Усанов В. Е. Становление и развитие парламентаризма в России: историкоправовое и критическое исследование / В. Е. Усанов : моногр. – М. : ООО «Издательство “Элит”», 2008. – 896 с.

Шевелев В. И. Аппарат Государственной Думы – представительного и законодательного органа Российской Федерации: теоретические, историко-правовые и политико-правовые аспекты организации и деятельности : дис. на соискание научн. степени канд. юрид. наук : 23.00.02 [Электрон. ресурс] / Владимир Ильич Шевелев ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2003. – 209 с.

Шемшученко Ю. С. Український парламентаризм : минуле і сучасне : моногр. / Ю. С. Шемшученко, О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький [та ін.]. ; за ред. Ю. С. Шемшученка / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – 368 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555