DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62398

Problems of economy-legal characteristic of state consumers in the sphere of health protection

А. О. Олефір

Abstract


In this article was made the economy – legal characteristic of state consumers in the sphere of health protection, kinds of purchasers, their main features and competence capacity were chosen

Keywords


state consumers; health protection; state purchases; competence; companies

References


Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев. – Прага : Пламя, 1924. – 283 с.

Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.

Гладун З. С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу / З. С. Гладун // Право України. – 2003. – № 6. – С. 100–105.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 44. – Ст. 2877.

Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісник академії правових наук України. – 2010. – № 4 (63). – С.

–185.

Задихайло Д. В. Проблеми кодифікації підприємницького законодавства / Д. В. Задихайло // Підприємництво, господарство і право. – 1998. – № 5. – С. 3–6.

Мартемьянов В. С. Хозяйственное право. – Т. 1: Общие положення : курс лекцій / В. С. Мартемьянов. – М. : БЕК, 1994. – 312 с.

Мілаш В. С. Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин / В. С. Мілаш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2 (146). –

С. 25–29.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 р. // ВВР України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2004. – 160 с.

Пашков В. М. Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Віталій Михайлович Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2010. – 37 с.

Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государства / Е. Б. Пашуканис. – М. : Наука, 1980. –

с.

Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я : наказ Міністерства охорони здоров'я від 28.10.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 46. – Ст. 2116.

Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також

експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення : наказ Міністерства охорони здоров'я України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20030006_229.html.

Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.10.2002 р. // Офіційний вісник

України. – 2002. – № 64. – Ст. 2521.

Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06.2010 р. // ВВР України. – 2010. – № 33. – Ст. 1140.

Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я : проект Закону України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20110404_0.html.

Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей : наказ Міністерства охорони здоров'я України [Електрон. ресурс]. –

Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20030326_136.html.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України» : постанова Верховної Ради України від 06.10.2011 р. // Голос України. – 2011. – № 199. – Ст. 152.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні» : постанова Верховної Ради України від 21.10.2009 р. // ВВР України. – 2009. – № 51. – Ст. 760.

Про розподіл медичного обладнання для забезпечення лікувально-профілактичних закладів, закупленого у 2009 році : наказ Міністерства охорони здоров'я України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20101015_884.html.

Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1435.

Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

Хозяйственное право Украины / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, В. В. Хахулин [и др.] ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

Хозяйственное право Украины : учебник / под ред. А. С. Васильева, О. П. Подцерковного. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х. : ООО «Одиссей», 2008. – 488 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555