DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62389

Improving system of state regulating economical relations in the sphere of health protection

А. О. Олефір

Abstract


In this article were marked main shortcomings in the process of economy-legal ensuring relations in the sphere of health protection. Also were shown specifications of state regulating in this relations, fixed several prior directions of state policy in this sphere.

Keywords


economical relations; health protection; economy-legal ensuring; state regulating; methods and forms of state regulating; public procurement

References


Аберкромби Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. Тернер. – М. : Экономика, 2004. – 620 с.

Дешко Л. М. Державне регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Л. М. Дешко ; Донецький нац. ун-т. –Донецьк, 2010. – 20 с.

Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін. – К. : НІСД, 2010. – 96 с.

Економічна безпека України: проблеми та перспективи : матеріали «круглого столу» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss/gov.ua/book/journal/econ.htm. – Заголовок з екрану.

Задихайло Д. В. Кодифікація інноваційного законодавства: окремі

концептуально-правові підходи / Д. В. Задихайло // Вісник академії правових наук України. – 2010. – № 4 (63). – С. 177–185.

Зекий О. Е. Управление ресурсами здравоохранения и системы ОМС. Методология, организация и опыт внедрения информационного обеспечения / О. Е. Зекий. –М. : Экос-Информ, 1999. – 416 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових

підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університ. книга, 2010. – 281 с.

Козирєва В. Проблеми фінансування діяльності системи та закладів охорони здоров'я / В. Козирєва // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 75–78.

Кущ Л. І. Господарсько – правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Л. І. Кущ ; Ін-т економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2004. – 20 с.

Мельник М. І. Законодавство України про охорону здоров'я (коментарі та постатейні матеріали) / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2000. –256 с.

Міняйло О. Тендерні пропозиції в системі державних закупівель / О. Міняйло // Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2007. – № 5. – С. 56–62.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про усунення недоліків у сфері державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення» від 04.02.2010 р. № 73 // Аптека. – 2010. – № 728. – С. 34–39.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // ВВР України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

Пашков В. М. Засади формування державою господарсько-правової політики у сфері охорони здоров'я / В. М. Пашков // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія : Економічна теорія та право / [редкол. : А. П. Гетьман та ін.]. –Х. : Право, 2011. – № 2 (5). – С. 180–189.

Пашков В. М. Проблеми господарсько-правового забезпечення відносин в сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / В. М. Пашков ; Нац.юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2010. – 37 с.

Пашков В. М. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров'я / В. М. Пашков // Український медичний часопис. – 2005. – № 5. – С. 64–67.

Про державний матеріальний резерв : Закон України від 24.01.1997 р. № 51/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 8. – Ст. 89.

Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01.06.2010 р. №2289-VІ // ВВР України. – 2010. – № 33. – Ст. 1140.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – Ст. 2841.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України» : постанова Верховної Ради України від 06.10.2011 р. № 3901-VI // Голос України. – 2011. – № 199. – Ст. 152.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні» : постанова Верховної Ради України від 21.10.2009 р. № 1651-VI // ВВР України. – 2009. – № 51. – Ст. 760.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009 – 2013 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. № 17-р // Офіційний вісник України. – 2009. – № 3. – Ст. 89.

Проект концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами на 2011 – 2021 роки» // Аптека. – 2011. –

№ 786. – С. 22–31.

Рожкова І. Задоволення потреб громадян у послугах охорони здоров'я на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) / І. Рожкова // Збірник наук. праць НАДУ при Президенті України / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 252–259.

Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні / В. М. Рудий. – К. : Сфера, 2005. – 272 с.

Салман Р. Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий : пер. с англ. / Р. Б. Салман, Дж. Фигерайс. – М. : Гоэтар Медицина,

– 432 с.

Фліссак Я. А. Бюлетень підготовлений за матеріалами Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству охорони здоров’я України на створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги // Я. А. Фліссак, Г. А. Шах. – К. : Рахункова палата України, 2010. – 38 с.

McKeown T. The role of medicine: Dream, Mirage of Nemesis / T. McKeown. –Oxford, 1979. – 207 р.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555