DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62373

Social and political determinants of criminality in the field of the wilful occupying of lot lands and wilful building

М. Ю. Марченко

Abstract


The article deals with the determinants of social and political nature of the crimes under Art. 1971 Penal Code of Ukraine, is determined the place this determinants in the causal complex of criminality in the field of the wilful occupying of lot lands and wilful building.

Keywords


wilful occupying of lot land; wilful building; determinants; reasons; factors

References


1. Антикорупційний портал [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : 10http://www.acrc.org.ua/

Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины

преступности / Ю. М. Антонян. – М. : ИД «Камерон», 2005. – 304 с.

Глазкова Т. США и Европе грозит многолетнее падение экономики [Електрон. ресурс] / Т. Глазкова. – Режим доступу : http://minprom.ua/digest/74431.html.

Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / В. В. Голіна. – Х. : Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

Курс кримінології : Загальна частина : підруч. : у 2 кн. ; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

Марченко М. Ю. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва / М. Ю. Марченко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України. – Х. : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 241–251.

Марченко М. Ю. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: питання кримінологічної характеристики / М. Ю. Марченко // Від громадянського суспільства – до правової держави : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 26–27 лют. 2010 р.). – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 447-448.

Марченко М. Ю. Щодо особи злочинця, який самовільно зайняв земельну ділянку та здійснив самовільне будівництво / М. Ю. Марченко // Від громадянського суспільства – до правової держави: теорія та практика протидії злочинності : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15 квіт. 2011 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 127–129.

Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.

Носік В. В. Правові і законодавчі аспекти протидії корупції у сфері земельних відносин України / В. В. Носік // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2005. – № 8. – С. 26–32.

Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. № 1619 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 44. – Ст. 1896.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 05.02.2004 р. № 1457-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 411.

Результати соціологічного дослідження «Оцінювання проведення земельної реформи в Україні» / Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру». – К. : ДП «Центр соціальних експертиз» Ін-ту соціології НАН України, 2010 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/publish/article=118487&cat_id=118561.

Рейтинг коррумпированности: Украина заняла предпоследнее место в Европе [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://korrespondent.net/business/1219301-rejtingkorrumpirovannosti-ukraina-zanyala-predposlednee-mesto-v-evrope.

Рекордная взятка в Украине составляет 26 миллионов [Електрон. ресурс]. –Режим доступу : http://for ua.com/ukraine/2008/06/29/083018.html.

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009 / Для Порогової програми для України Корпорації «Виклики тисячоліття». – Washington : MSI ; Київ. міжнар. ін-т соціології, 2009. – 49 с.

Черныш А. М. Политические предпосылки криминогенности в Украине / А. М. Черныш // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания : сб. науч. статей ; под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. – Одесса : Феникс,2003. – С. 218–224.

Шестакова Н. Як зберегти землю від розбазарювання? / Н. Шестакова // Юрид.вісн. України. – 2010. – 23–29 жовт. (№ 43). – С. 7.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.