Scientific basis of the systematization of the agrarian law

В. П. Жушман, О. М. Савельєва

Abstract


This paper analyzes the problems of systematization of legislation as a way to improve the legal regulation of agrarian relations in Ukraine. Investigated the need for and types (methods, forms) ordering: incorporation, consolidation and codification of legislation, including the agrarian.

Keywords


ordering; incorporation; consolidation; codification; special codification; law; accounting; codified act

References


Аграрне право України : підруч. / за ред. В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер,1999. – 718 с.

Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. / С. С. Алексеев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2008. – 482 с.

Бобровник С. В. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення / С. В. Бобровник, Н. М. Оніщенко та ін. – К. : Наук. думка,2003. – 155 с.4. Борщевський І. В. Природа, сутність та класифікація інкорпорації – форми систематизації законодавства / І. В. Борщевський // Юридичні і політичні науки. – Вип. 38. –К. : Ін-т держави і права НАН України, 2007. – С. 57–62.

Гетьман Є. А. Кодифікація як форма систематизації законодавства України / Є.А. Гетьман // Проблеми законності. – Вип. 99. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, 2008. – С. 229–236.

Гетьман Є. А. Кодифікаційна техніка як різновид нормотворчої техніки / Є. А.Гетьман // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Вип. 17. – Х. : Право, 2009. –С. 130–142.

Ефграфов П. Б. Соотношение структуры советского права и структуры советского законодательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / П. Б. Ефграфов; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1981. – 18 с

Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України / В. П. Жушман. – Х. :Одіссей. – 2006. – 729 с.; Жушман В. П. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни«Аграрне право України та аграрне законодавство України» / В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко. – Х. : Одіссей, 2009. – 398 с.

Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копейчикова. – К. : Юрінком,1997. – 691 с.

Загальна теорія держави і права / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка,О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 427 с.

Иодковский А. Н. История советской кодификации / А. Н. Иодковский //Вопросы кодификации : сб. научн. ст. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – С. 49.

Керимов Д. А. Кодификация и законодательная техника / Д. А. Керимов. – М. :Изд-во юрид. лит, 1962. – 160 с.

Керимов Д. А. Понятие и формы кодификации // Вопросы кодификации советского права / Д. А. Керимов // Сб. статей. – Вып. 1. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1957.– С. 8-9.

Лившиц Р. 3. Теория права : учебник / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 1994. – 224 с.

Мамутов В. К. Кодифікація / В. К. Мамутов. – К. : Юринком Интер. – 2011. –244 с.

Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник /

М. Н. Марченко. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. – 690 с.

Михайлович М. М. Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства /М. М. Михайлович // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – Вип. 31. – С. 249–255.

Оніщенко Н. М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства / Н. М. Оніщенко // Правова держава. – Вип. 8. – К., 1999. – С. 82–87.

Пигалкин А. С. Общая теория права : учебник / под общ. ред. А. С. Пигалкина /А. С. Пигалкин. – М. : Юрид. лит., 1995. – 340 с.

Погорєлов Є. В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України загальнотеоретичний аспект : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Є. В. Погорєлов. – Х. : Нац.ун-т внутр. справ України, 2000. – 180 с.

Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход :курс лекций / Є. В. Погорєлов. – 2-е изд., доп. – М. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 845 с.

Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / за заг. ред.В. С. Журавського. – К. : Юрінком Інтер. – 2003. – 200 с.

Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Госюриздат. – 2004. – 359 с.

Протасов В. Н. Теория права и государства / В. Н. Протасов // Проблемы теории права и государства. – М. : Юрид. лит., 2001. – 210 с.

Протасов В. Н. Теория права и государства / В. Н. Протасов // Проблемы теории права и государства. – М., 2002. – С. 356.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : посіб. для студентів спеціальності «Правознавство» / П. М. Рабінович. – Вид. 2, зі змін. і доп. – К. : Рад. школа,1994. – 236 с.

Рассолов М. М. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие /М. М. Рассолов. – М. : ЮНИТИ ; Закон и право, 2007. – 431 с.

Семчик В. І. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності /В. І. Семчик. – К. : Наук. думка. – 1998. – 240 с.

Систематизация законодательства в Российской Федерации : учеб. пособие /под ред. А. С. Пигалкина. – М. ; СПб., 2003. – 45 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. :Консум ; Ун-т внутр. дел, 2000. – 256 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. –Х. : Консум, 2001. – 656 с.

Статівка А. Про проект Закону України «Про сільське господарство України»/ А. Статівка, В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 104–110.

Теория государства и права : учеб. пособие / под ред. В. П. Сальникова. – М. :СПб. – 2002. – 148 с.

Ушаков А. А. О понятии юридической техники и еѐ основных проблемах / А. А.Ушаков // Учѐн. зап. Перм. гос. ун-та. – Т. ХІХ, вып. 5 (юрид. науки).– П. : Пермск. гос. ун-т, 1961 – С. 81.

Шебанов А. Ф. Некоторые вопросы теории нормативных актов в связи с систематизацией советского законодательства / А. Ф. Шебанов // Советское государство и право. – 1960. – № 7. – С. 140–142 ; Бродович С. Стабильность законов и упорядочение действующего законодательства / С. Бродович // Сов. юстиция. – 1937. – № 4. – С. 41–46.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемчушенко, голова редкол., та ін. – Т.5 : П-С. – К. : Укр. енцикл, – 2003.– 489 с.

Ющик О. І. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка:моногр. / О. І. Ющик, П. М. Горбунова та ін. ; за ред. О. І. Ющика. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 205 с.

Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та.,1976. – 210 с.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62362

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555