DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62260

Public control influence during elections campains on democratization state power in Ukraine

В. В. Логачова

Abstract


This article is devoted to the problems of the public control realization on the elections. Taking as an example the pre-election campaign, the significance of the public control on the election in Ukraine have been determined in the article and different possible ways of such a control efficiency increasing in practice taking into account the foreign states experience have been proposed

Keywords


elections; public control; public opinion; civil society; election procedure

References


Винников О. Ю. Прозорі вибори та ЗМІ в Україні: правове регулювання / О. Ю. Винников, Л. I. Чорній. – К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2003. – 168 с.

Гаращук В. М. І ще раз про сутність контролю та його загальне розуміння / В. М. Гаращук // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – X. : Нац. юрид. акад. Украши, 2002. – Вип. 54. – С. 83–90.

Конституція України. – X. : Одіссей, 2011. – 56 с.

Новіков С. Інституціоналізація громадського контролю виборчого процесу в Україні: необхідність, здобутки, проблеми / С. Новіков // Людина і політика. – 2004. – № 5. – С. 17–24.

Обод М. Громадський контроль за організацією та проведениям виборів представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні / М. Обод // Вибори та демократія. – 2007. – С. 36–41.

Погорілко В. Ф. Конституційне право Украши : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Фєдорєнко ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Наук, думка ; Прецедент, 2006. – 344 с.

Проект Закону України «Про громадський контроль» від 11.10.2004 р. № 6246 / Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.rada.gov. ua:8080/pls/zweb/webproc4_l?id=&pf3511=19085.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : А-Г. – 672 с.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555