DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2012.1.62238

Constitutional complaint as an institute of constitutional law

М. М. Гультай

Abstract


The article is devoted to the basic aspects of conception of constitutional complaint as an institute of constitutional law. Essential features and the structure of this institute are defined. The issue of implementation of the institute of constitutional complaint in the constitutional legislation of Ukraine is considered.

Keywords


institute of law; public law; constitutional law; constitutional complaint; Constitutional Court of Ukraine

References


Алексеев С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит.,1975. – С. 119.

Бондарь В. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / В. С. Бондарь. – М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2011. – С. 242.

Бурлай Є. Принцип «економії закону» як практична передумова реалізації принципу верховенства права / Є. Бурлай // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 80–84.

Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. – М. : Закон и право ; ЮНИТИ, 1998. – С. 16–18.

Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособ. / Н. В. Витрук. – М. : НОРМА, 2010. – С. 18–28.

Гультай М. М. Досвід функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина та перспективи його запровадження в Україні / М. М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 55–67.

Гультай М. М. Функціональні характеристики інституту конституційної скарги та модель його впровадження в Україні / М. М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. – 2011 – № 4-5. – С. 185–193.

Дорохин С. В. Деление права на частное и публичное: конституционно-правовой аспект / С. В. Дорохин. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – С. 45.

Загальна теорія держави і права : підручник для студентів вищих юридичних навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – С. 250.

Олійник І. Інституціоналізація конституційної скарги: новаційний механізм гарантії прав і свобод особистості / І. Олійник, О. Безбожна // Підприємництво, господарствоі право. – 2008. – № 9. – С. 26.

Портнов А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інституцій: монографія / А. В. Портнов. – К. : Логос, 2008. – С. 154-155.

Портнов А. В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А. В. Портнов. – К. : Логос, 2008. – С. 49.

Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2008. – Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – С. 128-129.

Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / М. П. Орзіх,М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. –С. 191–225.

Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка / [упоряд. :О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська та ін.] ; відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. :Право, 2010. – С. 53.

Тихомиров Ю. А. Теория компетенции / Ю. А. Тихомиров. – М. :Юстицинформ, 2001. – С. 333.

Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисципліна : учеб. пособ. / Ю. Н. Тодыка. – Х. : Фолио, 1998. – С. 60.

Федоренко В. Л. Система конституційного права в Україні: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2009. – С. 482–485.

Федоренко В. Л. Система конституційного права України як складник сучасного конституціоналізму / В. Л. Федоренко // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / відп. ред.П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. – К. : Купріянова, 2007. – С. 85.

Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України : дис.… канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. О. Христова. – Х., 2004. – С. 46.

Цоклан В. І. Система сучасних джерел конституційного права України :монографія / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко ; за ред. В. Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, 2009. – С. 274.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2225-6555