DOI: https://doi.org/10.21564/2225-6555.2011.1.62234

Legal activity as a factor in the formation of civil society

Ю. С. Размєтаєва

Abstract


The essence and characteristics of legal activity as a factor in the formation of civil society were solved in article. The impact value of human rights in a legal activity, sense of justice and legal culture were analyzed. The specificity of the legal activity during the formation of civil society was defined

Keywords


legal activity; civil society; human rights; values; obstacles in the formation of civil society

References


Безродна В. І. Становлення громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи / В. І. Безродна // Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 15. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – C. 562–565.

Годованець В. Ф. Правова просвіта як важливий елемент забезпечення процесу реалізації прав людини і громадянина в Україні / В. Ф. Годованець // Наукові записки. Сер. «Право». – Острог, 2001. – Вип. 2. – Ч. 1. – C. 31–35.

Козюбра М. І. Межі діяльності державної влади / М. І. Козюбра // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку : короткі тези доповідей та наук. повідомлень Республіканської наук.-практ. конф. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1995. – С. 7–9.

Коен Дж. Л. Гражданское общество и политическая теория / Дж. Л. Коен, Э. Арато ; [пер. с англ.] / общ. ред. И. И. Мюрберг. – М. : Весь мир, 2003. – 784 с.8

Кравченко Л. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем / Л. Кравченко, М. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 10. – С. 17–20.

Кресіна І. Громадянське суспільство: відокремимо зерна від полови / І. Кресіна, О. Полішкарова // Віче. – 2002. – № 4. – С. 23–26.

Нікітін В. В. Особливості формування громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – № 2 (16) : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 67–74.

Петришин О. В. Громадянське суспільство: особливості формування концепції та становлення / О. В. Петришин // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій.– Х. : Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 50. – С. 6–13.

П’ятковська Г. А. Співвідношення та взаємодія права і моралі в процесі регулювання суспільних відносин / Г. А. П’ятковська // Правова держава : щорічник наук. праць. – Вип. 8. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1997. – С. 247–251.

Резник А. Личность и гражданское общество: опыт теоретического осмысления / А. Резник // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 3. – С. 68–79.

Рулан Н. Юридическая антропология : учебник для вузов / Н. Рулан ; пер. с франц. ; отв. ред. акад. РАН, д-р юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянц. – М. : Изд-во НОРМА ИНФРА-М, 2000. – 310 с.

Смоленский М. Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: формула взаимообусловленности / М. Б. Смоленский // Известия вузов. Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 197–204.

Цимбалюк М. Особистість як головна умова існування громадянського суспільства / М. Цимбалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №2. – С. 82–84.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини в контексті західної правової традиції / С. Шевчук – К. : Реферат, 2006. – 848 c.


GOST Style Citations
Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2016 Теорія і практика правознавства

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.