Guilt as a condition of civil liability for violation of copyright and related rights

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.2.242602

Keywords:

civil liability for violation of copyright and related rights, guilt in civil law, copyright right, related rights, careless violation of copyright and related rights, no fault in violation of copyright and related rights

Abstract

The relevance of the scientific article is due to the changes made to copyright legislation, which established a multiple size of civil liability for violation of copyright and related rights. Such responsibility is atypical for civil law, since it provides for the dependence of its size on the form of guilt of the offender. In the doctrine of civil law and jurisprudence, the presumption of guilt in committing a civil offense is traditionally applied. At the same time, the measures of responsibility are aimed at full compensation for the harm caused, regardless of the form of guilt. Therefore, in civil law there is no normative definition of the forms of guilt. At the same time, in cases on the protection of copyright and related rights, the issue of proving the form of the offender’s guilt acquires special significance. This is necessary to establish the basis for civil liability and its size. For this purpose, based on the study of scientific approaches to understanding the category of guilt, the author of the article formulated criteria for establishing a careless form of guilt in violation of copyright and related rights; the signs indicating the absence of guilt in the actions of the offender have been identified; the characterization of intent when committing a violation of these rights is given. The behavior of the violator, which is deliberately aimed at violating the rights of the copyright holder or deliberately ignoring his rights in order to achieve goals useful for himself, should be defined as guilt in the form of intent. The attitude of the subject to the harm caused to the copyright holder is legally unimportant. Intent should be established with respect to the behavior of the subject at the time of the violation, and not after its completion. The application of the criteria for the form of guilt proposed in the article is aimed at solving practical problems in law enforcement

Author Biography

N. Ye. Yarkina , Yaroslav Mudryi National Law University

Phd іn Law, Associate Professor, Associate Professor of the Сivil Law Department № 1

References

Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-ХII. (v redakcуi Zakonu vid 11.07.2001 r. № 2627-III). (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3792-12#Text.

Cyvilnyj kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Data onovlennja: 06.10.2021 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Ogljad praktyky Verhovnogo Sudu u sporah shhodo zahystu prav intelektualnoi vlasnosti (okremi pytannja). Rishennja, vneseni do JeDRSR, za sichen 2019 roku – berezen 2021 roku. (2021). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/ supreme/intel_vlasnist_27_05_2021.pdf.

Spasibo-Fateeva, I.V., Zhukov, V.I., Yarkina, N.Ye. еt al. (2018). Har’kovskaja civilisticheskaja shkola: osushhestvlenie i zashhita prava intellektual’noj sobstvennosti. I.V. Spasibo-Fateeva (Ed.). Harkov: Pravo [in Russian].

Dyrektyva № 2004/48/JeS Jevropejs’kogo parlamentu i Rady JeS pro zabezpechennja prav na intelektualnu vlasnist. (2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39#Text/.

Sovetskoe grazhdanskoe pravo. O.A. Krasavchikov (Ed.). (1985). (Vols. 1–2; Vol. 1). Moskow: Vysshaja shkola [in Russian].

Novickij, I.B., Lunc, L.A. (1950). Obshhee uchenie ob objazatel’stve. Moskow: Gosjurizdat [in Russian].

Prymak, V.D. (2006). Vady i perevagy osnovnyh teoretychnyh koncepcij cyvilnoi vyny. Jurydychna Ukraina – Legal Ukraine, 5, 54–58 [in Ukrainian].

Grazhdanskoe pravo. (Vols. 1–4); Vol. 1: Obshhaja chast’. (2004). E.A. Suhanov (Ed.). Moskow: Volters Kluver [in Russian].

Kodynec, A.O. (2018). Pidstavy cyvil’noi vidpovidal’nosti za pravoporushennja u sferi informacijnyh vidnosyn: doktrynal’ni zasady ta praktychni naslidky. Naukovyj visnyk Hersonskogo derzhavnogo universytetu. Serija «Jurydychni nauky» – Kherson State University Herald. Series «Legal Sciences», issue 1, Vol. 1, 58–61 [in Ukrainian].

Karnauh, B.P. (2013). Vyna jak umova cyvilno-pravovoi vidpovidalnosti. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Zobovjazalne pravo: teorija i praktyka. O.V. Dzera (Ed.). (2000). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Pro derzhavnu pidtrymku zasobiv masovoi informacii ta socialnyj zahyst zhurnalistiv: Zakon Ukrainy vid 23.09.1997 r. № 540/97-VR. (1997). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Grazhdanskoe pravo. A.P. Sergeev, Ju.K. Tolstoi (Eds.). (1998). (Vol. 1). Moskow: Prospekt [in Russian].

Zhornokuj, V. (2020). Vyna jurydychnoi osoby: suchasnyj stan uchennja. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, Economy and Law, 1, 160–163 [in Ukrainian].

Koval, I. (2015). Vyplata kompensatsii za nepravomirne vykorystannia obiekta intelektualnoi vlasnosti: pravova pryroda y umovy zastosuvannia. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti – Theory and practice of intellectual property, 6, 70–77 [in Ukrainian].

Postanova Verhovnogo Sudu vid 04.02.2020 r., sudova sprava № 761/10620/15-c. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87453920.

Pro zastosuvannja sudamy norm zakonodavstva u spravah pro zahyst avtors’kogo prava i sumizhnyh prav: postanova Plenumu Verhovogo sudu Ukrainy vid 04.06.2010 r. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text.

Rishennja Solom’jans’kogo rajonnogo sudu m. Kyjeva vid 15.09.2016 r., sudova sprava № 760/2397/16-c. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/61905823.

Postanova Pivnichnogo apeljacijnogo gospodarskogo sudu vid 26.10.2020 r., sudova sprava № 910/13096/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92839416.

Postanova Pivnichnogo apeljacijnogo gospodarskogo sudu vid 07.07.2020 r., sudova sprava № 910/8545/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90347627.

Published

2022-01-05

Issue

Section

CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE. INTERNATIONAL PRIVATE LAW