Protection of civil property rights in case of recognition of the contract as not concluded

Authors

  • O. A. Surzhenko Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.2.240882

Keywords:

property rights, transaction, making a transaction, legal nature, subject of civil relations

Abstract

The article examines the problems of protecting civil property rights, one of the ways of which is to recognize the transaction as invalid. When analyzing this method of protection, violations by a transaction of the conditions of its action, the legal nature of invalid transactions, individual grounds and legal consequences of their invalidity are considered. Transactions that have certain drawbacks, and therefore do not meet the conditions that make the person’s actions legitimate, closely intersect with other actions that also do not lead to the purpose for which they were committed. These are not concluded contracts. The plane of intersection of these actions is quite significant, and the criteria for their delimitation are not regulated in the law, but in judicial practice are sometimes worked out contradictory. This applies to non-compliance with the requirements for the form of the transaction (in particular, the signature of the person), essential conditions, and other provisions of the law.Protection of civil rights is one of the most important categories of the theory of civil and civil procedural law, without clarification of which it is very difficult to understand the nature and characteristics of civil sanctions, the mechanism of their implementation and other issues arising in connection with the violation of civil rights. It is noted that the originality of regulatory civil law is that it arises from legitimate legal actions and is aimed at satisfying any property need. The force of coercion gives it the ability to be provided with legal measures. The right (entitlement) to protection in regulatory legal relations is one of the transactions of any subjective civil law, according to which the rightholder can, in the event of violation of the right, make a demand for the protection of the violated civil law

Author Biography

O. A. Surzhenko , Yaroslav Mudryi National Law University

Phd іn Law, Associate Professor, Associate Professor of the Сivil Law Department № 1

References

Spasybo-Fatieieva, I.V. (2014). Sposoby zakhystu sub’iektyvnykh tsyvilnykh prav. Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: materialy nauk.-prakt. konf., prysv. pam’iati prof. O. A. Pushkina (Kharkiv, 7 chervnia 2014 r.). Kharkiv: Kharkiv. Nats. Univer. Vnutr. Sprav; Zolota mylia, 25–30 [in Ukrainian].

Us, M. (2018). Obrannia sposobu zakhystu kriz pryzmu novoho protsesualnoho zakonodavstva. Aktualni problemy pryvatnoho prava: materialy nauk.-prakt. konf., prysviach. 96-i richnytsi z dnia narodzh. d-ra yuryd. nauk, prof., chl.-kor. AN URSR V. P. Maslova (Kharkiv, 14 liut. 2018 r.). Kharkiv: Pravo, 240–243 [in Ukrainian].

Krat, V.I. (2012). Nediisnist pravochyniv, uchynenykh pid vplyvom pomylky. Yuryst Ukrainy, 1-2 (18-19), 35–40 [in Ukrainian].

Krat, V.I. (2012). Nediisnist pravochyniv vchynenykh pid vplyvom obmanu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 3, 189–192 [in Ukrainian].

Dzhun, V.V. (2002). Do pytannia pro obov’iazkovist zastosuvannia restytutsii u razi nepravozghidnosti uhody. Visnyk hospodarskoho sudochynstva, 4, 165–167 [in Ukrainian].

Romaniuk, Ya.M., Maistrenko, L.O. (2014). Do pytannia nediisnosti dohovoru orendy zemli z pidstav vidsutnosti u nomu istotnoi umovy. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy, 3, 32–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2014_3_8 [in Ukrainian].

Spasybo-Fatieieva, I.V. (2004). Nikchemni pravochyny ta yikh naslidky. Visnyk hospodarskoho sudochynstva, 2, 178–184 [in Ukrainian].

Spasybo-Fatieieva, I.V. (2007). Spirni pytannia nediisnosti pravochyniv ta yii naslidkiv. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy, 3, 95–106 [in Ukrainian].

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar. Vol. 2. (2021). I.V. Spasybo-Fatieieva (Ed.). Kharkiv: EKUS [in Ukrainian].

Nediisni pravochyny: analiz sudovoi praktyky. (2018). I.V. Spasybo-Fatieieva (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 r. № 2275-VIII. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.

Yevropeiskyi sud z prav liudyny: rishennia vid 09.10.1979 r. u spravi Eiri. (1979). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_332#Text.

Yevropeiskyi sud z prav liudyny: rishennia vid 13.05.1980 r. u spravi Artyko (Artico) proty Italii. (1980). URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2461454/2461454.htm.

Yevropeiskyi sud z prav liudyny: rishennia vid 30.05.2013 r. u spravi Nataliia Mykhailenko proty Ukrainy. (2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_465#Text.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 16.12.2019 r. u spravi № 607/4911/16-ts. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2019). URL: https://zakononline.com.ua/couudurt-decisions/show/86435425.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 30.09.2015 r. № 6-384tss15. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2015). URL: http://ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/VS150924.html.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 11.05.2016 r. u spravi № 6-806tss16. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2016). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS160444.html.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27.04.2016 r. u spravi № 2976tss15. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2016). URL: https://ips.ligazakon.net/document/VS160466.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 10.02.2016 r. u spravi № 6-3005tss15. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2016). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55903413.

Pereterskij, I.S. (1929). Grazhdanskij kodeks RSFSR: nauchnyj kommentarij. S.M. Prushickyi, S.I. Raevich (Ed.). Issue V: Sdelki, dogovory. Moscow: Yurid. izd-vo NKYu RSFSR [in Russian].

Rabinovich, N.V. (1960). Nedejstvitel’nost’ sdelok i ee posledstviya. Leningrad: Izd-vo Leningrad. un-ta [in Russian].

Ponomareva, T. (2016). Okremi aspekty pravovoi pryrody nediisnykh ta neukladenykh dohovoriv. Pipryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 11, 44–47 [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2009 r. № 9. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2009). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text.

Shershenevich, G.F. (1995). Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava (po izdaniyu 1907 g.). Moscow: Spark [in Russian].

Savat’e, R. (1972). Teoriya obyazatel’stv: yuridicheskij i ekonomicheskij ocherk. Moscow: Progress [in Russian].

Anson, V. (1947). Dogovornoe pravo (Osnovy dogovornogo prava) Velikoj Britanii. Moscow: Mezhdunarodnaya kniga [in Russian].

Postanova Velykoi palaty Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 16.06.2020 r. u spravi № 145/2047/16-ts. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2020). URL: court.gov.ua.

Pro deiaki pytannia vyznannia pravochyniv (hospodarskykh dohovoriv) nediisnymy: Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 29.05.2013 r. № 11. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2013). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13/page.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 25.09.2015 r. u spravi № 3-502hs15. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2015). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51998169.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 29.12.2009 r. u spravi № 6-4556sv09. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2009). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7462944.

Punkt 8 Analizu okremykh pytan sudovoi praktyky, shcho vynykaiut pry zastosuvanni sudamy rekomendatsiinykh roz’iasnen, vykladenykh u postanovi Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2009 r. № 9 «Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy» vid 24.01.2017 r. Ofitsiinyi sait Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav. (2017). URL: http://www.sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/vssu_opriljudneno_novi_uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 10.07.2014 r. u spravi № 924/1401/13. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2014). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/39759206.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 18.09.2013 r. u spravi № 6-63tss13. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2013). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33770795.

Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 07.08.2019 r. u spravi № 145/2047/16-ts. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. (2019). URL: court.gov.ua.

Published

2022-01-05

Issue

Section

CIVIL LAW AND CIVIL PROCEDURE. INTERNATIONAL PRIVATE LAW