Environmental and legal policy: modern approaches to formation

Authors

  • Anatolii P. Getman Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
  • Anna Anisimova Yaroslav Mudryi National Law University , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.235508

Keywords:

state ecological policy , environmental and legal policy , ecological and legal doctrine , environmental legislation , environmental relations

Abstract

The article considers environmental law policy as a component, an independent type of national legal policy, as well as state and sectoral environmental policy. The existence of correlative, mutual influence of ecological and legal doctrine on formation of the corresponding policy is proved. It is substantiated that the ecological and legal legal doctrine significantly influences the current state of the state ecological policy (and this influence is mutual), formation of the ecological legislation and integration of Ukraine into the European legal space. It was stated that Ukraine first of all needs to intensify law-making, modernize the provisions of the environmental and legal doctrine, based on the concepts of which will be revised, updated provisions of public policy, legal understanding, and hence law enforcement. Further institutionalization of the basic provisions of the ecological and legal doctrine in the legislation becomes a necessary condition for the further development of law-making and statehood.

It is emphasized that the use of environmental and legal doctrine will speed up the law-making process, in particular due to the adaptation of regulations to European standards; formulate legislative definitions that will gradually become an important part of environmental regulations; develop a "road map" for the development of environmental policy and legislation, etc.

It is emphasized that the current state of the legal system requires a fuller use of the law-making potential of environmental law doctrine and the implementation of its main functions - stabilizing, guiding, heuristic, rule-making, evaluative and prognostic. Therefore, it is expedient to apply the ecological and legal doctrine as a methodological platform of the ecological and legal policy. The necessity of developing concepts of systematization of the ecological legislation, and also legal policy is proved.

Author Biographies

Anatolii P. Getman , Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Legal Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Rector of Yaroslav Mudryi National Law University

Anna Anisimova , Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor of Department of Environmental Law

References

Analiz dosvidu Yevropeiskoho spivrobitnytstva shchodo formuvannia i vtilennia instytutsii ta instrumentiv ekolohichnoi polityky: analitychna zapyska. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/840/ [in Ukrainian].

Anisimova, H.V. (2019). Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy v konteksti pryrodno-pravovoi doktryny. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

V Ukraini startuie ekolohichnyi proiekt «Zelena kraina» – Prezydent. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3260103-v-ukraini-startue-ekologicnij-proekt-zelena-kraina-prezident.html [in Ukrainian].

Vasiuta, O.A. (2020). Osoblyvosti ta pryntsypy funktsionuvannia ekolohichnoi bezpeky. Ekolohichne pravo, 3, 11–19 [in Ukrainian].

Vasiuta, S.I. (2020). Protsesualnist ekolohichnoi polityky ta kryterii yii formuvannia. Ekolohichne pravo, 1, 12–21 [in Ukrainian].

Getman, A.P. (2019). Doktryna ekolohichnoho prava ta zakonodavstva Ukrainy. Kharkiv : TOV «Oberih» [in Ukrainian].

Dyrektyva № 2004/35/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady «Pro ekolohichnu vidpovidalnist za poperedzhennia ta likvidatsiiu naslidkiv zavdanoi navkolyshnomu seredovyshchu shkody» vid 21 kvitnia 2004 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#Text [in Ukrainian].

Direktiva № 2008/99/ES Evropeyskogo Parlamenta i Soveta ob ugolovno-pravovoy okhrane okruzhayushchey sredy (tekst v sootvetstvii s EEP) (Strasburg. 19 noyabrya 2008 g.).URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a63#Text [in Russian].

Kontseptsiia natsionalnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2007 r. № 880-r. (2007). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/95215363.

Kontseptsiia reformuvannia systemy derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.05.2017 r. № 616-r. (2007). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80#n8.

Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.03.2021 r. № 179. (2021). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.

Pytannia realizatsii Kontseptsii reformuvannia systemy derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.02.2018 r. № 102. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2018-%D0%BF.

Pro deiaki zakhody shchodo zberezhennia ta vidtvorennia lisiv: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 228/2021. (2021). URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282021-39089. (

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2411-VI. (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3#Text.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2020 r. № 695. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.03.2021 r. № 179. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25.

Pro natsionalnu molodizhnu stratehiiu do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.03.2021 r. № 94/2021. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text.

Pro natsionalnu stratehiiu u sferi prav liudyny: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.03.2021 r. № 119/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21.12.2010 r. № 2818-VI. (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#Text.

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku : Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82#w1_1.

Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 05.03.1998 r. № 188/98-R. (1998). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%83%D0%B4#w1_1.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392/2020. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Pro rishennia Rady Natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 23 bereznia 2021 roku «Pro vyklyky i zahrozy natsionalnii bezpetsi Ukrainy v ekolohichnii sferi ta pershocherhovi zakhody shchodo yikh neitralizatsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 111/2021 vid 23.03.2021 r. (2021). URL: https://www.president.gov.ua/documents/1112021-37505.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.03.2021 r. № 121/2021. (2021). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Pro stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy: rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25.03.2021 № 121/2021. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0022525-21#Text.

Pro Stratehiiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021-2031: Ukaz Prezydenta 11.06.2021 r. № 231/2021. (2021). URL: https://www.president.gov.ua/documents/2312021-39137.

Pro skhvalennia Kontseptsii proektiv Zakoniv Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia» ta «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.04.2021 № 401-r. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2021-%D1%80#Text.

Pro skhvalennia Stratehii zabezpechennia biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu za pryntsypom «iedyne zdorov’ia na period do 2025 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.11.2019 r. № 1416-r. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku eksportu produktsii silskoho hospodarstva, kharchovoi promyslovosti ta pererobnoi promyslovosti Ukrainy na period do 2026 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.2019 r. № 588-r. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80#Text.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Pro skhvalennia Stratehii spryiannia zaluchenniu pryvatnykh investytsii u silske hospodarstvo na period do 2023 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.07.2019 r. № 1396. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2019-%D1%80#Text.

Pro skhvalennia Stratehii tsyfrovoi transformatsii sotsialnoi sfery: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2020 p. № 1353-r. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2020-%D1%80#Text.

Proekt Zakonu pro derzhavnyi ekolohichnyi kontrol. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68186.

Published

2022-01-05

Issue

Section

ENVIRONMENTAL LAW