Introduction of the category "administrative (public) sequester" into the private law system of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2020.18.217428

Keywords:

storage contract, sequestration, enforcement proceedings, temporary storage, securing the claim, seizure of property, public sequestration

Abstract

The article is devoted to the issue of legal regulation of relations for the storage of things that are the subject of dispute or removed from the possession of the owner against their will on the basis of public law regulations (sequestration). The subject of the study is the legal relationship to ensure the safety of property that arises between custodians and bodies / departments of public institutions that by law have the authority to remove such property from the owner, as well as between the latter and owners / future owners of the property. The author draws attention to the similarity of certain characteristics of such relations of such relations with the construction of judicial sequestration. Namely: the thing has a certain encumbrance and due to the provisions of the law (in a broad sense) can not be left in the possession of the owner; the decision on its seizure and transfer for storage is made by a person not interested in its further fate; such a person is endowed with the appropriate authority and acts as a representative of the state or local community (parking inspectors). While the further fate of such a thing is unknown (return to the owner, transfer to a new (determined by the court) owner, sale by public auction, confiscation, destruction, etc.), it is necessary to ensure its safety to ensure the rights and interests of the future owner. The main feature of such legal relations is the lack of free will of the owner of the thing for its transfer for storage, and accordingly the lack of contractual relations between him and the custodian (unlike the contractual sequestration). In view of this, the author concludes that it is appropriate to extend to such relations the regulation of the relevant provisions of civil law. It is proposed to use the following classification of sequestration relations in the system of private law: contractual sequestration, judicial sequestration, administrative (public) sequestration

Author Biography

Антон Геннадійович Донець, Yaroslav Mudryi National Law University

Assistant of the Department of Civil Law № 1

References

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40, art. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (data zvernennia 24.11.2020).

Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy shchodo vdoskonalennia poriadku rozghliadu sudovykh sprav: Zakon Ukrainy vid 15.01.2020 r. № 460-IX. (2020). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 29, art. 194. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-20#Text.

Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1404-VIII. (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 542. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.

Stupnytskyi, K.V. (2020). Tsyvilni pravovidnosyny u sferi zberihannia rechei, shcho ye predmetom sporu (sekvestr) v Ukraini. Candidates thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zakon Ukrainy vid 18.10.2018 r. № 2597-VIII. (2019). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 19, art. 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19.

Poriadok realizatsii areshtovanoho maina: nakaz Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 29.09.2016 r. № 2831/5. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text.

Brahynskyi, M.Y., Vytrianskyi, V.V. (2002). Dohovornoe pravo: Knyha tretia: Dohovory o vypolnenyy rabot y okazanyy usluh. Moscow [in Russian].

Bychkova, S.S., Biriukov, I.A., Bobryk, V.I. et al. (2006). Tsyvilne pravo Ukrainy. Dohovirni ta ne dohovirni zobov’iazannia. S.S. Bychkova (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1404-VIII. (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, art. 542. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text.

Pro zatverdzhennia Poriadku tymchasovoho zatrymannia pratsivnykamy upovnovazhenykh pidrozdiliv Natsionalnoi politsii transportnykh zasobiv ta yikh zberihannia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.12.2008 r. № 1102. (2008). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 98, 31, art. 3240. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF.

Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva vid 18.10.2018 r. № 2597-VIII. (2019). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 19, art.74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text.

Pro poriadok obliku, zberihannia, otsinky vyluchenoho mytnytsiamy maina, shchodo yakoho vyneseno rishennia sudu pro konfiskatsiiu, peredachi tsoho maina orhanam derzhavnoi vykonavchoi sluzhby i rozporiadzhennia nym: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.12.2001 r. № 1724. (2001). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 52, 52, art. 2345. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1724-2001-%D0%BF#Text.

Pro zatverdzhennia Poriadku realizatsii areshtovanoho maina: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 29.09.2016 r. № 2831/5. (2016). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 76, 179, art. 2558. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1301-16#Text.

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo obliku dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia, dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia ta napivdorohotsinnoho kaminnia, vyrobiv z nykh ta materialiv, shcho yikh mistiat: nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 15.09.2015 r. № 780. (2015). URL: https://ips.ligazakon.net/document/MF15086.

Pro zatverdzhennia Poriadku obliku, zberihannia i rozporiadzhennia dorohotsinnymy metalamy i dorohotsinnym kaminniam, dorohotsinnym kaminniam orhanohennoho utvorennia ta napivdorohotsinnym kaminniam, shcho perekhodiat u vlasnist derzhavy: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 04.11.2004 r. № 692. (2004). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 48, 144, art. 3187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za513-04#Text.

Instruktsiia z orhanizatsii prymusovoho vykonannia rishen: Nakaz Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 02.04.2012 r. № 512/5. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12#Text.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2526, art.131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14#Text.

Dohovir mizh HTUIu u Zakarpatskii oblasti ta ZMF DP MVS Ukrainy. Inform-Resursy vid 03.04.2018 r. (2018). URL: https://clarity-project.info/tender/dc 2f53577bb943bd8485634034470876 [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. № 8073-X. (1984). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, dodatok do № 51, art. 1122) (articles 1212-24). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text.

Pro zatverdzhennia rozmiriv plat za transportuvannia i zberihannia tymchasovo zatrymanykh transportnykh zasobiv na spetsialnykh maidanchykakh (stoiankakh): nakaz MVSU, MERTU, MFU vid 10.10.2013 r. № 967/1218/869. (2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1887-13#n15.

Hospodarsko-protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.11.1991 r. № 1798-XII. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 6, art. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12#Text.

Poriadok zberihannia rechovykh dokaziv storonoiu obvynuvachennia, yikh realizatsii, tekhnolohichnoi pererobky, znyshchennia, zdiisnennia vytrat, pov’iazanykh z yikh zberihanniam i peresylanniam, skhoronnosti tymchasovo vyluchenoho maina pid chas kryminalnoho provadzhennia: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.11.2012 r. № 1104. (2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#n6)

Published

2020-12-14

Issue

Section

Civil law and civil procedure