The problems of applying "updated" compensation for infringement of copyright and (or) related rights (based on the analysis of case law)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21564/2225-6555.2020.18.214896

Keywords:

copyright and related rights protection, methods of judicial protection, compensation for copyright infringement, losses, lost profits

Abstract

The author analyzed the changes in the legal regulation of the institution of one-time monetary compensation for infringement of copyright and (or) related rights. The legal nature of the new compensation, its significance for judicial protection of infringed copyright and related rights has been studied; the latest case law on the application of compensation and its calculation was studied and analyzed. The article focuses on the problematic aspects of determining and proving the amount of compensation. Conclusions are made about the imperfection of the new legislative provisions, their terminological and substantive shortcomings that create problems in practice. The author emphasizes that the "new" compensation should be considered as losses in the form of lost profits, which are recovered many times over. This indicates the presence of penalty elements of this sanction. The determination of the amount of compensation should be based on the principles of proving the amount of damages. For this reason, "new" compensation cannot perform the function of simplified protection of copyright and (or) related rights. Thus, it lost its original significance as an alternative method of protection. The author believes that the establishment of a multiple amount of compensation depending on the form of guilt of the offender is not inherent in the institution of civil liability. This approach requires the development of a clear design for intentional and negligent copyright or related infringement.

The author argues that the lack of uniform understanding and application of the new category of compensation requires improvement of regulatory wording. The conclusions offer recommendations for resolving inconsistencies in regulations

Author Biography

Наталя Євгенівна Яркіна, Yaroslav Mudryi National Law University

Phd іn Law, Associate Professor, Associate Professor of the Сivil Law Department № 1

References

Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav: Zakon Ukrainy vid 15.05.2018 r. № 2415-VIII. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text.

Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23.12.1993r. № 3792-XII (v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 11.07.2001 r. № 2627-III). (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

Gavrilov, Je.P. (1994) Zashhita avtorskih prav: neobhodim edinyj podhod. Rossijskaja justicija – Russian Justice, 10, 43–45 [in Russian].

Sviatotskyi, O. (1999). Zakhyst prav na ob’iekty intelektualnoi vlasnosti u sudovomu poriadku. Intelektualna vlasnist – Intellectual property, 3/4, 13–18 [in Ukrainian].

Sergeev, A.P. (1996). Pravo intellektual’noj sobstvennosti v Rossijskoj Federacii. Mosсow: Teis [in Russian].

Koval, I. (2015). Vyplata kompensatsii za nepravomirne vykorystannia ob’iekta intelektualnoi vlasnosti: pravova pryroda y umovy zastosuvannia. Teoriia i praktyka intelektalnoi vlasnosti – Theory and practice of intellectual property, 6, 70–77 [in Ukrainian].

Zerov, K.O. (2018). Osoblyvosti zakhystu avtorskykh prav na tvory, rozmishcheni v merezhi internet. Kyiv: Interservis [in Ukrainian].

Yarkina, N. (2005). Pravovi problemy zakhystu avtorskykh i sumizhnykh prav. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Journal of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4 (43), 99–107 [in Ukrainian].

Yarkina, N.Ye. (2018). Vzyskanie razovoj denezhnoj kompensacii za nepravomernoe ispol’zovanie ob#ekta prava intellektual’noj sobstvennosti. Har’kovskaja civilisticheskaja shkola: osushhestvlenie i zashhita prava intellektual’noj sobstvennosti – Kharkov Civil School: implementation and protection of intellectual property rights. Y.V. Spasybo-Fateeva (Ed.). Kharkov: Pravo, part 4, ch. 3, 662–665 [in Russian].

Kalenychenko, P. (2018). Kompensatsiia za porushennia avtorskoho prava: kinets chy pochatok? URL: https://blog.liga.net/user/pkalenichenko/article/30756 [in Ukrainian].

Yakubivskyi, I.Ye. (2019). Problemy nabuttia, zdiisnennia ta zakhystu mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav: Postanova Plenumu Verkhovoho sudu Ukrainy vid 04.06.2010 r. № 5. (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text.

Yarkina, N.Ye. (2019). Novely zakonodavstva shchodo tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti za porushennia avtorskykh ta sumizhnykh prav: krok vpered chy dva nazad? Aktualni problemy pryvatnoho prava: materialy ХVII nauk.-prakt. konf., prysviach. 97-i richnytsi z dnia narodzh. V.P. Maslova (Kharkiv, 22 liut. 2019r.) – Actual problems of private law: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: Pravo, 267– 271 [in Ukrainian].

Postanova Tsentralnoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 13 liutoho 2020 r., sudova sprava № 908/1083/19. (2020). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87619573.

Postanova Pivnichnoho apeliatsiinoho hosporaskoho sudu vid 19 travnia 2020 r., sudova sprava № 915/670/19. (2020). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89320020.

Postanova Pivnichnoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 07 lypnia 2020 r., sudova sprava № 910/8545/19. (2020). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90347627.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 08 lypnia 2019 r., sudova sprava № 922/2507/18. (2019). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82938045.

Postanova Pivdenno-zakhidnoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 13 liutoho 2020 r., sudova sprava № 916/807/19. (2020). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87677656

Published

2020-12-14

Issue

Section

Civil law and civil procedure